Soru ve Cevaplarla İslam ve Fetvalar Forumundan İbrahim Süresinin Özellikleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İbrahim Süresinin Özellikleri

  Reklam
  İbrahim süresinin genel özellikleri

  İbrahim suresi, şu hususları ele almaktadır:

  1- İslâm akidesinin Allah'a, peygamberlere, öldükten sonra dirilmeye ve hesaba çekilmeye iman etme şeklindeki esaslarının ispat edilmesi, Allah'ın bir olduğunun ikrarı, göklerin ve yerin yaradanı hak ilâhın öğretilmesi, Kuran-ı Kerim'in indirilmesindeki gaye olan insanların karanlıklardan nura çıkarılması esasının açıklanması ve itikat esasları, Allah'a ibadet ve sapıklıktan kurtarma konularında peygamberlerin vazifelerinin ve davetlerinin bir olduğunun beyan edilmesi.

  2- Vaad ve tehdit: Kâfirlerin kınanıp, küfürlerinden dolayı çetin bir azapla tehdit edilmesi ve güzel amellerinden dolayı müminlere cennetlerin vadedilme-si. (2., 23. ve 28-31. ayetler).

  3- Açıklamayı ve anlaşmayı kolaylaştırmak için peygamberlerin, milletlerinin diliyle gönderildiklerinin anlatılması. (4. ayet).

  4- Kendisinden önceki peygamberlerin Nuh, Âd, Semûd ve daha sonraki kavimlerle aralarında geçen hadiselerin anlatılıp, onlara verilen cezaların hatırlatılarak Rasulullah (s.a.)'ın teselli edilmesi. (9-12 ve 13-18. ayetler).

  5- Geçmiş bazı peygamber kıssaları arasından önce Musa (as)'ın kavmiyle aralarında geçen konuşmaların ve onları Allah Tealâ'ya ibadete davet etmesinin anlatılmasıyla başlanması. (5-8. ayetler).

  6- Beyt-i Harâm'ın inşa edilmesinden sonra İbrahim (a.s.)'in Mekke ehlinin emniyet ve rızık içinde yaşaması ve kalplerinin Kabe'ye bağlanması için dua etmesi, kendisini ve zürriyyetini putlara tapmaktan uzak tutmasını Rab-binden dilemesi, yaşlı olduğu halde ona ihsan ettiği çocuklara karşılık Rabbine şükretmesi, kendisinin ve zürriyyetinin namaz kılanlardan olması için Rabbi-nin muvaffakiyetini dilemesi ve Allah'dan kendisini, ana babasını ve müminleri affetmesini istemesi. (35-41. ayetler).

  7- Ahiret âleminde cehennemlikler arasında geçen konuşmaların cereyan ettiği bir meclisin zikredilmesi. (19-23. ayetler).

  8- Hak olan kelime ve imana, iyi ağaçla; batıl söze ve sapıklığa da kötü ağaçla misal verilmesi. (24-27. ayetler).

  9- Kıyametin şiddetinin ve zalimlere yapılan tehdidin hatırlatılması ve onlara yapılacak çeşitli azabın bildirilmesi. (42-52. ayetler).

  10- Azabın kıyamet gününe kadar geciktirilmesindeki hikmetin açıklanarak surenin sona erdirilmesi. (51-52. ayetler).


  Paylaş
  İbrahim Süresinin Özellikleri Mumine Forum

ibrahim suresi özelliği nedir