İslamda Hacc ve Önemi Bölümü ve İslamda Kurban ve Hükümleri Forumundan Mezheplere Göre Kurbanın Hükmü Nedir? Kısaca Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Mezheplere Göre Kurbanın Hükmü Nedir? Kısaca

  Reklam
  Dört (4) mezhebe göre kurban kesmek

  Ebu Hanife ve talebeleri şehirlerde ikamet eden şehir halkı üzerine her sene bir defa kurban kesmek vaciptir, demişlerdir, Tahâvî ve başkaları Ebu Hanife'nin görüşüne göre vacip, Ebu Yusuf ile Muhammed'in görüşlerine göre sünnet-i müekkede olduğunu zikretmişlerdir.(Tekmiletü Fethi'l-Kadîr, VIII, 67; el-Lübâb, III, 232; Tebyînü'l-Hakâik, VI, 2; el-Bedâyi', V 62.)

  Hanefierin dışında kalanlara göre vacip değil, müekket bir sünnettir. (Bİdâyetü'l-Müctehid, 1, 415; el- Kavânînu'l-Fıkhiyye, 186; eş-Şerhu'l-Kebîr, II, 118; Muğni'l Muhtâc, IV, 282 vd.; et-Mühezzeb, I, 237; et-Muğni, VIII, 617; Şerhu'r-Risâle, I, 366.)


  Paylaş
  Mezheplere Göre Kurbanın Hükmü Nedir? Kısaca Mumine Forum