İslam Dini ve İman Bölümü ve Kitaplara İman Forumundan Zebur Tevratın hükümlerini nesh etmiş midir. Şu an zeburu kimler kullanıyor? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Zebur Tevratın hükümlerini nesh etmiş midir. Şu an zeburu kimler kullanıyor?

  Reklam
  Zebur Tevratın hükümlerini nesh etmiş midir. Şu an zeburu kimler kullanıyor?

  Bilindiği üzere Zebur'la müstakil bir şeriat vazedilmemiş, Hz. Davud Hz. Musa'nın şeriatı ile amel etmiştir.

  Hz. Dâvud'a indirilmiş. olan Zebur'da genellikle, O'nun Allah'a yakarışları ve ilâhîleri yer almaktadır. Zebur'un İbranice asıl metni manzumdur. Allah'ın birliği (tevhid) temeline dayanan dinler döneminin ilk ilâhî kitaplarından olan Zebur, doğruluğu terkeden, ahlâkî kaideleri tanımayan, kötülük ve günah içinde yüzen Yahudi kavmine Allah yolunu göstermek için nâzil olmuştur. Bütün bunlardan ayrı olarak Yahudilerin, "Tevrat'tan sonra kitap gelmeyecektir" yolundaki iddiaları Zebur'un Hz. Davud'a verilmesiyle nakzedilmiş bulunmaktadır (Elmalılı, Hak Dini Kur'ân Dili, İstanbul 1938, IV, 3081).

  Zebur önceleri İbranca idi ve İbrânî-Ârâmî alfabesiyle yazılmıştı. Hristiyanlığın yayılmasından sonra da Lâtinceye çevrilmiştir. Ancak günümüzde orijinal bir Zebur nüshasının mevcut olduğunu söylemek mümkün değildir. Bugün yeryüzünde Zebur'a tâbi bir millet bulunmamakla beraber, gerek yahudiler, gerek hristiyanlar ibadet ve âyinlerinde dua niyetiyle Zebur'dan parçalar okumaktadırlar. Özellikle hristiyanların pazar âyinlerinde Mezmur'dan seçilmiş parçalar okumayı ihmal etmedikleri bilinen bir husustur.

  Temel hükümler bütün peygamberler için aynıdır; değişmez, nesh olmaz. Meselâ, imanın rükünleri bütün hak dinlerde aynıdır ve ibadet bunların hepsinde vardır. Ama ibadetin fer’î hükümlerinde, yani teferruatında farklılıklar görülür. İbadetin şekli, vakti, kıblenin yönü gibi hükümlerde nesh söz konusu olmuştur.

  Gönderilen semavi kitaplarda esas bakımından kendisinden önceki kitaplarla imanın rükünlerinde aynıydı. Ancak ibadet ve muamelatta değişiklikler vardı.

  Zebur Tevratta gönderilen şeriatı nesh etmemiştir. Çünkü Tevrat o dönemde tahrif edilmemişti. Zebur da insanlara dini ve ahlaki öğütler verilmiş ve bu anlamda tevratı tasdikleyici bir semavi kitap olarak gönderilmiştir.


  SIE


  Paylaş
  Zebur Tevratın hükümlerini nesh etmiş midir. Şu an zeburu kimler kullanıyor? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Zebur ilahi büyük kitaplardandır. Allahu teala tarafından gönderilmiş olan bu kitap kuranı kerim dışındaki diğer kitaplar gibi zamanla değişime uğramıştır.zebur alfabesi,  zeburun dili,  zebur kim kullanıyor,  zebur dini,  zeburun ibadet yeri ,  zebur ibadet yeri