Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan 3 harflilerin musallat olduğunu nasıl anlarız? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  3 harflilerin musallat olduğunu nasıl anlarız?

  Reklam
  3 harflilerin musallat olduğunu nasıl anlarız?


  Cinlerin insan bedenine girebildiği bir gerçektir. Bunların bedene giriş yolları ve bedende olduklarının alametleri vardır.
  Cinlerin insan bedeninde olduklarının alametleri şunlardır:
  1. Cin bedennin tamanına girerse bedende ağrı , sancı ve titreme olur. bazen bu uyuşukluk olarak ortaya çıkar
  2. Cin bedenin bir uzvuna girer ve orada belli bazı hastalıklar olur mesela bazen kısmi felç gibi el veya ayaklar tutmaz hareket edemez.
  3. Uzun zamandır bedendedir , fakat vücutta herzaman durmaz gelir vurur ve gider.

  Cinler insan bedenine nasıl girer ve nerede durur?
  İbni Abbas (radiyallahu anh) şöyle buyuruyor:
  "Cinler ateşin duman tarafından yaratılmıştır."
  Duman ise insan vücuduna rahatlıkla girebilir.(sigara dumanının girmesi gibi.) Çoğunlukla beyinde karar kılarlar. Çünkü Oradan diğer uzuvlara hükmetmesi daha kolay olur. Hastanın dilinden konuşan bazı cinlerde , beyinde olduklarını haber verirler. Cinler beyne girip yerleştikleri gibi , vücudun herhangi bir yerinede girip yerleşebilir, ağrı ve sancıya sebep olabilirler. Fakat bu ağrı ve sancılar cinlerden kaynaklanabileceği gibi tıbbide olabilir.
  Hastada bu alametlerin hiç biri olmasada bedende cin olduğu anlaşılabilir. Şöyleki; hastanın sağ kulağına ezan okunmaya başlayınca açık alametler görünmeye başlar. Hastanın bayılması, çığlık atması, titremesi, ellerini gözlerine kapatması, ağlaması gibi.

  Cinin hazır olduğunu nasıl anlarız?  Cin eğer hastanın içinde ise okunma esnasında şu alametler zuhur eder.
  • Cin bağırmaya başlar, sızlanır, hatta cinnin durumuna göre hastanın dilinden konuşur.
  • Hasta sağa sola sert bir şekilde bakmaya başlar yada gözlerini kapatır.
  • Vücudu titremeye başlar, sağa sola döner.
  • Hasta bayılır ve cin hastanın dilinden konuşur. Bazende cin adını söyler.

  Cinleri evden uzaklaştırmak Cinler bazen evlerde gözükerek , bazende ev halkına eziyet ederek rahatsız ederler. Hatta evin içine pislik, taş gibi şeyler atarlar. Bazan evde 5 kişilik yemek pişer 10 kişi yiyormuş gibi çabuk biter. Bazen evde 3- 4 kişi olduğu halde on kişi varmış gibi fazla ses çıkar.
  Sayılan bu evler ya kimsesiz evlerdir ki , cinler orada mesken kurarlar, yahutta içindeki insanlar islâmı yaşamadıklarından o evin malından , evladından ve hanımından istifade ederler onlara ortak olurlar. Allah'u Teale Kur'an-ı Mecidinde mealen:
  " Onlara mallarında ve evlatlarında ortak ol" buyurmaktadır.
  İnsan İslamdan uzaklaşınca bu ortaklık her zaman olabilir. Allah'a sığınırız.
  Şeytanlar ve cinler insanların bulunduğu mekanda bulunabilir ve beraberce yaşarlar. Şeytanlar insanlarla beraber eve girip aynı evde hatta aynı yatakta uyuyabilirler. şöyleki evde kullanılmayan yataklar bir süre sonra onların kullandığı bir yatak haline gelebilir. Şeytanların sizin evinizde kalmasını istemiyorsanız eve girerken sağ ayakla ve besmele çekerek girmeniz gerekir. bu durumda sizin evinizi mekan edinemezler. Siz yemek yerken sağ elle ve başlarkende besmele ile başlarsanız sizin yemeğinize ortak olamayacaklar, Hanımınızla birlikte olurken " Allahümme inni euzü bike cenn----ş şeytane ve euzübike ma razektena" demeli ve duhul esnasında besmele çekilmeli bu durumda hanımlarınızdan ve çocuklarınızdan onlara pay vermemiş olursunuz. Evet yanlış anlamadınız sizinle beraber cinler/ şeytanlar cisi münasebette bulunabilir bunu ancak yukarıdaki şekilde yaptığınız taktirde engellersiniz ve cinsi münasebet esnasında mutlaka yorganın altında olun yahut en azından üzerinizde bir örtü bulundurun.

  Allah Rasülü (S.A.V.): "Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz" buyurmaktadır.(Müslim) Namaz kılınmayan, Kur'an okunmayan ev mezar gibi olmuştur. Bu eve şeytanlarda cinlerde rahatça girip cirit atarlar. böyle bir evden cinler uzaklaştırılmak istendiği zaman, o cinlere evi terketmeleri için üç gün mühlet verilir. Evden gitmeleri ve ev halkından kimseye gözükmemeleri istenir. Eğer gitmezlerse bolmiktarda su alınır, eller suyun içine konulur, ağız iyice suya yaklaştırılır ve okuma bitinceye kadar öyle durularak şu dualar okunur.
  Önemli not: Benim tavsiyem öncelikle evinizde sabahları ve akşamları bir tutam üzerlik tohumunu bir şeyin üzerinde yakarak dumanının evin her tarafına yayılmasını sağlayın (mesela bir teneke kutu olabilir tüpün üzerine koyun içine bir tutam üzerlik tohumu ek olarak bir miktar ak günlük ekleyebilirsiniz) cinler orasını terkeder . Eğer direkt olarak okuma yaparsanız cinler evi dağıtabilir evde cam eşyası ne varsa hepsini kırabilir. onun için ilk önce üzerlik tohumunun yakılmasını tavsiye ederim.
  eğer hala terketmezlerse o zaman okuma yapılır eğer suya bir miktar sirke katılırsa daha tesirli olur. Suyun dökülme usülüde tuvalet ve banyo hariç bütün pervazlara bir miktar serpilerek suyun hertarafa dökülmesi sağlanır.
  Suyu döktükten sonra 4-5 saat süreyle evi terkedin eve hiç kimse girmesin bu zaman zarfında evde birini görürlerse onu çarpabilirler.
  Okunacak Ayetler sırasıyla şunlardır:

  1- Fatiha;
  Bismillahirrahmanirrahıym. Elhamdülillahi rabbi alemiyn Errahmânirrahıym.Maliki yevmiddiyn. İyyâkena'büdü ve iyyakenestaıyn. İhdinassıratal mütekıym. Sıratalleziyne en'amte aleyhim gayril mağdzubi aleyhim veledzaalliyn.

  2- Bakara süresinin ilk dört ayeti:

  Elîf, Lâm , Mîm. Zelikel kitâbü lâraybe fîhi hüdenlilmüttekıyn. Elleziyne yü' minune bil gaybi ve yukıymunessalate ve mimma razeknâ hüm yunfikun. Velleziyne yü'minune bima ünzile ileyke vema ünzile min kablike ve bil âhıratihün yüükınûn.

  3- Ayet-el kürsî

  Allahü lâ ilahe illa hüvel hayyül kayyûmü lâ te' huzühü sinetün vela nevm. Lehü mâ fissemâvati vema fil erdz. Men zellezî yeşfe'u iyndehü illa bi iznihi ya'lemu ma beyne eydihim vema halfehüm vela yuhıytune bişeyim min ı'lmihi illa bima şâ e vesia kürsiyyühüssemavati vel erdz. Ve lâ
  yeûdühü hıfzuhüma ve hüvel aliyyül azıym.

  4- Bakara süresi 285-286. ayetler(Amerrasülü):

  Âmenerrasulü bima ünzile ileyhimirrabbihi vel mü'minûn. Küllün âmene billahi ve melâiketihi ve kütibihi ve rusülihi lânüferrikubeyne ehadimmirrusülih, Ve kalû semi'na ve eta'na gufraneke rabbena ve ileykel masıyr. La yükellifullahü nefsen illa vüs'ahê lehea ma kesebet ve ileyhea mektesebet. rabbena lâ tüeahıznâ innesiynâ ev ehta'na. Rabbena vela tehmil aleyna iısran kema hameltehü alelleziyne min kablina. Rabbena vela tühammilna mâ lâ tâ katelena bih. va'fü 'annâ veğfirlena verhamnâ ente mevlâna fensurnâ alel kavmil kâfiriyn.

  5- Alî İmran 18. Ayet:

  Şehidallahü ennehü lâ ilahe illâ hüve vel melâiketü ve ülül 'ılmi kâimem bil kıst. Lâ ilahe illâ hüvel 'aziyzül haküym.

  6- Âraf 54. Ayet:

  İnne rabbekümüllahüllezî halakassemâvâti vel ardza fî sitteti ayyamin sümmestevâ alel arşi yüğşilleylennehara yatlübühü hasisen veşşemse vel kamera vennücume müsahharatim biemrih. Elâlehül halku vel emr. Tebarakellahü rabbül âlemiyn.

  7- Mü'minûn süresi son 113ten 118 ayete kadar:

  Efehasibtüm ennema halekaküm 'abesen ve enneküm ileyna la türce'ûn.Fete'alalahül melikül hakku Lâ ilahe illa hüve rabbül 'arşil keriym. Vemen yed'û me'allah, ilâhen âhara lâ bürhane lehû bihi feinnemâ hisabühü 'ıynde rabbih. İnnehü Lâ yüflihül Kâfirun. Ve kurrabbiğfir verham ve ente hayrurrahimiyn.
  8- Saffat Süresi 1-10 ayetleri:

  Vessâffati saffen, fezzacirati zecran. fettaliyati zikran. inne ilaheküm ilahün vahid. Rabbssemavati vel ardzı vema beynehüma ve rabbül meşarık. İnnâ zeyyennessemâeddünya biziynetinil kevakib. Ve hifzam min külli şeytanim marid.. La yessemme'ûne ilel meleil e'alâ ve yükzefune min külli canib. Dühuranvelehüm azeabün vasib. İllâ men hatıfel hatfete fe etbe'ahü şihabün sâkib.
  10- Haşr süresi son üç ayeti:

  Lev enzelnâ hazel kur'ane âlâ cebelin leraeytehû haşiam mütesaddiam min haşyetillah. Vetilkel emsalü nadzribüha linnasi le'allehüm yetefekkerûn. Hüvallahüllezî la ilâhe illâ hü. Âlimül gaybi veşşehadeti hüverrahmanürrahiym. Hüvallahüllezi lâ ilahe illa hü. Elmelikül kuddüsüselamül mü'minul müheyminülaziyzül cebbarul mutekebbir. Hüvallahül halikul bariül müsavviru lehül esmaül hüsna yüsebbihu lehü ma fissemavati vel erdzi. ve hüvel aziyzül hakiym.
  10- Cin süresi'nin tamamı:
  11- İhlas :

  Bismillahirrahmanirrahiym. Kul hüvellahü ehad. Allahüssamed. Lem yalid. Velem yüüled velem yakün lehü küfüven ehad.
  12- Felak:


  Bismillahirrahmanirrahiym. Kul euzü birabbil felak. Min şerri mâ halak.Ve min şerri gâsıkin izâ vekab. Ve min şerrinneffaseati fil ukad. Ve min şerri hasidin izea hased.
  13- Nas süresi:


  Bismillahirrahmanirrahiym. Kul eûzü birabbinnasi melikinnasi ilahinnas. Min şerril vesvasil hannas. ellezî yüvesvisü fî sudürinnas. minel cinneti vennâs.


  Paylaş
  3 harflilerin musallat olduğunu nasıl anlarız? Mumine Forum

 2. 2
  Kayıtsız Üye
  Reklam
  Ben bi arkadasımda kalıyordum ve devamlı sofra bezindeki kırıntıları 3-4 gün boyunca camdan dısarı attım bir gece yine dökmek için camı açtıgımda kar tanelerinin üstünde bi iz oldugunu fark ettim izler camın bi kac metre karsısındakı incir agacından geliyordu ama ne dönüş nede baska bi gidiş vardı 1 haftalık kabusun ilk günü başlamıştı sonra olanlarıı ne siz sorun ne ben söylimm çünkü hiç gittiklerine inanmıyorum onları her an hissedebiliyorumm bazen yönetebiliyorum buna inanmayanları aglayarak cıglık cıglığa inandırdıgımıda biliyorumm siz siz olun varlıklarına sakın karsı gelmeyin ve gece dısarı kesınlıkle bısey dökmeyin bedeli gercekten agar olabilir ... 3. 3
  Turgay
  3 harflilerin mekanidir zaten incir agaclari geceleri bilhassa 4. 4
  Kayıtsız Üye
  kim demiş incir ağacı olan yere kar yağmaz diye? Ben karadanizliyim.Bizim memlekette hem beyaz indir olur hem kara..Kar da yağar her sene 5. 5
  Kayıtsız Üye
  Benim durum acil . yanımda olduklarini hissediyorum sevgilimle telde kinuştuğumda telefondan acayip korunç sesler geliyo sevgilimin sesi gidiyor ve sonra her gece rüyamda sevişiyoruz onunla ama istemsizce oluyor bende bu sabah yine oldu çok istiyodu beni arkamdan sarildi her yerimi okşadi sevişmek istedi ôpüştük falan bana yüzünü gösyermiyodu ama en sonunda yüzünden tuttum ve bana çevirdim çok yakişikliydi esmerdi yeşil gözlüydü . ve bazen evde tek kalinca senki karşimdaki koltukda biri varmş gibi yürüyünce biri arkamdan geliyo sanki nefes sesleri duyuyorum banyo ya girince hemen çikasim geliyo gôzlerimi kapatmak istemiyorum kur'an okununca canim sıkılıyor .dua edesjm gelmiyo korkutuyorlar beni hep ama en çokda benimle cinsel ilişkiye girmeye çalişiyor ama bemde istemsiz şekilde sevişiyorum nolcak bilmiyorum anlatilcak çok sey var.. 6. 6
  Kayıtsız Üye
  Dün arkadaşıma bi telefon geldi taşınacaklarıyla ilgiliydi akşam 10:30 gibiydi 5 kişi dışardaydık donra arkadaşım birden ağlamaya başladın bi yere çok dikkatli bakıyodu yakın bi arabanın yanına gidip diz çoktu ağlamaya devam etti biz taşıncağı için ağlıyo sanmıştık başta sonra orda görmediniz mi ordaydı die bağırdı gördüğü yeri işaret ederken ağlamaya devam etti biz ilerledik hep beraber sonra yine bi yere çok dikkatli baktı orda diye çığlık attı bixim baktığımıxda hiç bişey yoktu ordaydı kaçırdınız felan diye ağlamaya devam etti biz çok korktuk hepimizde o şeyi gören arkadaşıma inanıyorduk ve bu arkadaşımız böyle şeylerle çok ilgiliydi. 7. 7
  Kayıtsız Üye
  Bana da musallat oldular 2 senedir mucadele ediyorum onlala. Su an durumum iyi ama bazen gene etki ediyolar. Bi hocaya gittim daha cok musallat etti. Surekli gorunuyorlardi ve sabah ezanina kadar uyuyamiyordum 8. 8
  Kayıtsız Üye
  Benim kızım iki yaşında ben bundan bir süre önce böle bi olay yaşadım şimdi aynı şeyler kızıma da oluo elleri yüzünde uyuyo uykusu olmasına rağmen zor uyuyo uyuşukluk gözleri baygın bakıo ve sürekli bayılıo hastanede yayıyoruz bayılıo diye ama ne yaptılarsa sonuç temiz çıktı acaba kızıma görünmüş yada içine girmiş olabilirler mi 9. 9
  Kayıtsız Üye
  Peki benim esim 6bucuksene once korkmustu o gordugu seyi kuyuda gorup taslamis ve rahatlamisti hicbirseyi yoktu ama eltim korkuyomus ve getirdikleri biri onlara esimi tarif etmis esim birakmis diyolar boyle bisey mumkunmu 10. 10
  Kayıtsız Üye
  Bende siyah olan var tamamen beni ele geçirdi bedenimi curutuyo duvadan nefret ediyo 11. 11
  Kayıtsız Üye

  Cevap: 3 harflilerin musallat olduğunu nasıl anlarız?

  Erol tangut yutuba girin bakin cinlerden korkmaya hic gerek yok dua tövbe ile tedavi


  Muminem Cevap: 3 harflilerin musallat olduğunu nasıl anlarız?

 12. 12
  Kayıtsız Üye
  Bir insan neden yanında okunan dualardan kılınan namazlardan tesbihlerden rahatsız olur ve sol kısmına ağrı girer kolu uyuşur. 13. 13
  İnsanları yanlış yonlendireyin vesveseli olan insan okuduklarindan dolayı iyice kötü olucak.Hanımlar namazlarınızı kıldıktan sonra abdesti olduktan ve korunma dualarını okuduktan sonra size hiç birşey yaklaşamaz Allahın izni ile. 14. 14
  Kayıtsız Üye
  incir sicak yerde olur adana gibi mersin gibi
  kar ne alaka salliyon bari destekli sallacin musallatı nasıl anlaşılır,  üç harfliler neden musallat olur,  cinlerin musallat olduğu nasıl anlaşılır,  cin musallat olduğu nasıl anlaşılır,  insanda cin olduğu nasıl anlaşılır,  üç harflilerin evde olduğunu nasıl anlarız,  cinlerin musallat olduğunu nasıl anlarız