Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Hucurat Suresinin Genel özellikleri Nelerdir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hucurat Suresinin Genel özellikleri Nelerdir

  Reklam
  Hucurat suresi içeriği ve mesajlar

  Medine'de indiği için bu surenin konusu önceki surede olduğu gibi şer'i hükümlerdir. Buradaki hükümler İslâm toplumunun sağlam bir eği*tim ve yerleşik ahlâk esaslarına göre tanzim edilmesiyle alâkalıdır. Hatta bu yüzden bu sureye "Ahlâk suresi" ismi de verilmiştir. Yine bu sure güzel ahlâkı ve edep kurallarına riayet hakkındadır. Burada ele alınan edep ku*ralları özel ve genel olmak üzere iki türlüdür:

  Hususî edep kuralları:

  Rasulullah'ın (s.a.) ümmetiyle olan münasebetlerinde riayet edilmesi gereken edep kurallarıdır. Sure bu tür edep kurallarıyla başlamış, "Ey iman edenler! Allah ve Rasulünün önüne geçmeyin." ayetiyle Allah'a ve Rasulüne (s.a.) itaati vacip kılarak ona muhalefet etmekten sakındırmıştır.

  Sonra "Ey iman edenler! Sesinizi Rasulullah'ın sesinin üstüne çıkar*mayın." ayetiyle onu yüceltmek, ondan çekinmek ve onun kadru kıymetini tazim etmek için Rasulullah (s.a.) konuşurken sesin kısılması emredilmiş*tir. Sonra da tazim ve ihtiram için müminlerin Rasulullah'a (s.a.) isim ve künyesi ile değil de peygamberlik ve nübüvvet sıfatıyla hitap etmeleri is*tenmiştir. Onun huzurunda sesin kısılması takvadan kabul edilerek, Uyey-ne b. Hısn vb. şahısların yaptığı gibi Rasulullah'ın (s.a.) hanımlarına ait hücrelerin (odaların) arkasından bağıranlar kötülenmiştir.

  Surenin sonunda ise müslüman olup İslâm'a girmenin Allah'a minnet edilip Rasulullah'ın (s.a.) başına kakılması kınanmıştır: "Müslüman olma*larını senin başına kakıyorlar."

  Toplumsal ve genel edep kuralları:

  Faziletli bir toplum yapısını kurabilmek için insanların birbirleriyle münasebetleriyle ilgili olarak güzel ahlâkî davranışların yerleştirilmesi ve ahlâksızlığın kötülenmesidir.

  Bu surede müminlere haberleri iyice araştırıp fasıkların yaydıkları laflara kulak vermemeleri emredilerek imanın gerektirdiği davranışlar övülmüş, küfür, fısk ve isyan ise çirkin gösterilmiştir: "Ey iman edenler! Si*ze bir fasık bir haber getirirse onu iyice araştırın."

  Sonra surede birbiriyle savaşan iki müslüman grup arasındaki ihtilâfı çözme yolunu açıklamıştır. Bunun yolu aralarını düzeltmek, İslâm cema*atine ve birlik saflarına dönünceye kadar isyankârlar ile savaşmaktır: "Şa*yet müminlerden iki fırka bir biriyle savaşırsa aralarını düzeltin."

  Yine bu surede müminler arasında sevgi ve kardeşlik bağlarının ku*rulması gerektiği ilân edilmekte, İslâm cemaatinin bozulması; müslüman fertler arasında anlaşmazlıkların ortaya çıkması; ister erkek ister kadın ol*sun başkalarıyla alay etme, arkadan çekiştirme, yüze karşı kaş göz hare*ketiyle eğlenme ve kötü lakapla çağırma, tecessüs (gizli hallerin araştırılması), gıybet ve bozgunculuk vb. sebeplerle hoşnutsuzluk, kin ve nefretin doğmasından müminler sakmdırılmıştır.

  Sonra cinsleri, renkleri ve unsurları farklı milletler arasındaki eşitlik ve kardeşliğin temel noktası ilân edilmiştir. Üstünlük ancak takva ile, salih amel ve güzel ahlâkla mümkündür.

  Bu sure bedevilerden bahsederek son bulmuştur. İman ve İslâm keli*meleri birbirinden ayrılmış, müminlerin üstün vasıfları ile Allah'a ve Rasulüne (s.a.) iman, Allah yolunda can ve mal ile cihattan ibaret olmak üzere kâmil mümin olmanın şartları zikredilmiştir. Bedevilerin İslâm'a girmelerini Rasulü Ekrem'in (s.a.) başına kakmaları kınanmış, ahlâkî ve dinî değerlere saygı ve tazim göstermenin ilkesi tespit edilmiştir. Bu ilke Allah'ın kulları murakabe etmesi, göklerdeki ve yerdeki gaybî haberleri ile yerde ve gökte bulunan her şeyi bilmesi, kulların bütün amellerini görme*sidir.
  Paylaş
  Hucurat Suresinin Genel özellikleri Nelerdir Mumine Forum

hucurat suresinin genel özellikleri,  hucurat suresinin kısaca özeti,  hucurat suresinin genel özellikleri ve meali,  hucurat suresi hakkında bilgi,  Hucuret süresinin genel özelikleri ve meali,  hucurat suresi hükümleri,  hucurat suresinin genel özellikleri kısaca