Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Ümmü sübyan duası Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Ümmü sübyan duası

  Reklam
  ümmü sübyan duası diye bir dua var mıdır varsa ulaştırabilirmisiniz


  Paylaş
  Ümmü sübyan duası Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Sübyanlık diye bir şey var mıdır? Hamile bayanların sübyan muskası yaptırması caiz mi

  Sübyan kelimesi çocuklar anlamına gelir. Subyanlık –daha doğrusu ümmü subyan- ise, çocuklara bir çeşit cinlerin musallat olma hastalığıdır.

  Şuna dikkat etmek gerekir ki, eskiden tıp bilimi gelişmemiş olduğundan, çocuklarda meydana gelen bazı psikolojik veya biyolojik rahatsızlıkları da rahatlıkla sübyan olarak adlandırabiliyorlardı.

  Bizce, şekli ne olursa olsun çocuk rahatsızlığında, önce mutlaka bir çocuk uzmanına göstermek gerekir. İcap ederse, daha sonra bir psikiyatriste götürmek lazımdır. Çünkü, diğer metotlarda çok su-i istimaller olur, teşhislerin büyük çoğunluğu -tecrübeler göstermiş ki- yanlıştır. Örneğin çocuğun kusması, ağzından salyanın akması bu hastalığın belirtisi olarak kabul edilmektedir(bk. Er-Rahmetu fi’t-Tbbi ve’l-Hikme, s.249). Halbuki bu günkü tıpta, bunlar çok daha farklı olarak değerlendirilmektedir.

  Muska konusuna gelince:

  Muska kelimesi bazı hastalıkları, kötülükleri ve nazarı uzaklaştırmak için boyna asılan veya üstte taşınan yazılı kağıt; üç köşeli şekilde katlanmış şey; üç köşeli bir nüsha manalarında kullanılır.

  Muska kelimesinin aslı "nüsha"dır. Arapça nüsha'dan Türkçeye bu şekilde, değişerek geçmiştir. Buna Kuzey Afrika'da "hurz", Doğu Arabistan'da "hamaya", "hafiz" yahutta "maâza", Türkiye'de "muska", "nusha" veya "hamail" denir. Hadis ve fıkıh kitaplarında, "rukye" olarak geçmektedir.

  Muska, genellikle olası bir hastalıktan korunmak veya tedavî amacıyle yazılarak taşınır. Çoğunlukla üçgen biçiminde meşin, teneke, gümüş ve altın kalplar içine konarak boyna asılır ya da kola takılır. Dört köşeli veya kalp biçimiııde kaplara da konan hamail, bütün İslâm dünyasında yaygın biçimde kullanılmaktadır.

  Muskalara yalnızca sûre, ayet, hadis veya bir dua yazıldığı gibi, Allah'ın, meleklerin, efsanevî kişilerin adları, anlaşılmaz tılsımlı sözler, simgeler, yıldız işaretleri, rakamlar, rumuz ve işaretler, insan ve hayvan resimleri ile garip harf şekilleri de yazılıp çizilmiştir. Sûre, ayet, hadis ve duanın yazıldığı muskalar İslâm dönemine; diğerleri ise, İslâm'dan önceki batıl inanç ve hurâfelere aittir.

  Müslümanlar arasında muskalara 113. sûre olan Felak, 114. sûre olan Nâs, Yasin, Fâtiha süreleri, Âyetü'l-Kürsi (2/256), Âyetü'l-Arş (9/130), diğer çeşitli ayet, hadis ve dualar yazılır.

  İslâm fıkhı âlimleri, zararı gideren şeyleri üçe ayırmışlardır: Birincisi, açlık için ekmek yemek ve susuzluk için su içmek gibi kesin olanlarıdır. İkincisi, tıbbî tedâvilerin bir kısmı gibi muhtemel (maznûn) olanlardır ve üçüncüsü de, okuyarak tedâvi gibi, etkisi ihtimalli olanlardır. Zararı gidereceği kesin olan şeyi kullanmak farz ve onu terketmek haramdır. Muhtemel olanı yapmak iyidir. Ancak onu terketmek haram değildir. Üçüncü türünü yapmak da caizdir (Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'ân Dili, İstanbul 1970, IX, 6395 vd.).

  Dolayısıyle İslâm'a göre nazar, korku ve benzeri bazı psikolojik hastalıklar için sûre, ayet, hadis ve duaları okumak ve yazıp bir yere asmak caiz kabul edilmiştir.

  Her şeyden önce İslâm dini, insan sıhhâtinin korunmasına ve hastalandığı zaman tedâvî görmesine son derece önem vermiştir. Ebu Hureyre, İbn Abbâs ve İbn Mes'ûd'tan rivâyet edildiğine göre, birisi Hz. Peygamber (s.a.s)'in huzuruna gelerek, "Ya Rasûlallah, gerektiğinde tedâvi olalım mı?" diye sormuş. Hz. Peygamber (s.a.s) bu soru üzerine: "Ey Allah'ın kulları tedâvi olunuz. Yüce Allah ihtiyarlığın dışındaki her hastalığın şifâsını da yaratmış" diye buyurmuştur (Buhârî, Tıb, 1; et-Tirmizî, Tıb, 2

  Ebu Sâîd kanalıyla rivâyet edilen bir hadiste, Hz. Peygamber (s.a.s)'in muavvizeteyn* (Felak ve Nas) sûreleri nazil oluncaya kadar, insan ve cinlerin nazarlarından Allah'a sığındığı açıklanmaktadır (et-Tirmizî, Tıb, 16; İbn Mace, Tıb, 33).

  Hasta olan bir insanın dua etmesi ve okuması câiz olduğu gibi, salih kimselere bunu yaptırmak da câizdir. Hz. Aişe (r.a)'dan şöyle rivâyet edilmiştir: Hz. Peygamber (s.a.s) hasta olan akrabalarının üzerine okuyarak sağ eliyle onları sıvazlar ve şöyle derdi: "Ey Allah'ım, ey insanların Rabb'ı, şu hastalığı götür, şifâ ver, şifâ veren Sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Hastalığı ortadan kaldıracak bir şifâ ver" (İbn Mace, Tıb, 35, 36).

  Bu ve benzeri rivâyetlere göre, okuma ve yazma sûreti ile tedâvî caizdir. Ancak bunun için bazı şartlar vardır. Bu şartları şöyle sıralamamız mümkündür:

  1- Okunan ve yazılan şey sûre, ayet, hadis veya manası anlaşılan dua olacak.

  2- Manası bilinmeyen bir takım isim, harf, resim ve işâretler kullanılmayacak.

  3- Tıbbi tedâvide olduğu gibi, burada da şifâ verenin yalnız Allah olduğuna inanılacak; O'ndan başkasından hiç bir şey umulmayacaktır.

  4- Sevdirmek veya nefret ettirmek gibi, tedâvi ile alakası olmayan şeyler için yapılmayacaktır (Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'ân Dili, IX, 6397).

  Dikkat edilecek diğer bir husus da muska yazarken veya yazdırırken, İslâm'a muhalif olan her şeyden uzak durmak gerekir. Ölçü İslâm ve niyet Allah'ın rızası olmalıdır.

  Âlimlerin çoğunluğu, okuma veya yazma yolu ile tedâviden ücret almayı câiz görmüş bunu haram kabul etmemişlerdir (et-Tirmizî, Tıb, 20; el-Aynî, Umdetu'l-Kari, V, 647). Ancak bunu istismar etmemek gerekir.

  Yukarıdaki şartlara uygun olarak yazılan muskaları kullanmak ve taşımak caizdir. İslâm dini açısından herhangi bir sakıncası yoktur; fakat bu şartlara aykırı olarak yazılan ve taşınan muskalar, Allah'a ortak koşma (şirk) anlamına gelebileceğinden, kesinlikle yasaklanmış, haram kabul edilmiştir.


  Sorularla İslamiyet 3. 3
  Ümmü Sübyan cini var mı,hangi dua okunmalı? Faruk Beşer

 4. 4
  Ömer
  Selamün aleykum arkadaşlar ümmü sübyan denen cin hamilelerin çocuklarını düşürmekte veya bayanların hamile kalmasını engellemektedir.Her çocugu olmayanda tabiki hocaya koşmamalı önce tıbbi bir engel olup olmadıgı kontrol edilmelidir.eşlerin ikisindede tıbbi bir sorun yoksa o zaman hocaya muracat edilir.sübyan içinde senelerce muska taşımaya gerek yok.45 dk.kuran tedavisinden sonra Allah'ın izniyle hicbirsey kalmaz. 5. 5
  Kayıtsız Üye
  Ümmü sübyan duası yerine Peygamberimizin okuduğu duaları okuyun 6. 6
  Kayıtsız Üye
  Ümmü Sıbyan Cini

  Ben hamileyken 8 aylık ve 5 aylık 2 bebek kaybettim.Doktorlar önce bir şey bulamadılar fakat sonra yapılan testlerde kanda pıhtılaşmayla ilgili problemler buldular. Bunun yanında bazı büyüklerim de bana ümmü sübyan dan bahsettiler. Ümmü sübyanı çok araştırdım ama ben hiç bir şey bulamadım. Bu konuda beni aydınlatırsınız çok sevinirim. Olmayan şeylere inanıp yanlış şeyler yapmak istemiyorum. İlginiz için şimdiden teşekkürler.İlginiz için simdiden tesekkurler.


  Bazı el kitaplarında ümmü sübyan (sıbyan) denen bir cinin bulunduğu, bunun hamile kadınlara musallat olup, onların çocuklarını düşürdüğü anlatılır. Bunu ispat etmek için de hadis diye şöyle bir söz nakledilir: “Yeni doğan çocuğunuzun sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okursanız ona ümmü sıbyan denen cin dokunamaz”. Ama araştırıldığında hiçbir hadis kaynağında böyle bir hadisin bulunmadığı görülür. Aksine bunun mevzu/uydurma olduğu bildirilir.
  (Bkz. Zehebî, Mîzan IV/397;Heysemî, Mecmauz-zevâid; Tahrîcul-İhyâ II/61)

  Bu söz muhtemelen bölgesel kültürlerden ve mitolojilerden geçmiş batıl bir inanıştır. Müslümanlar da bunu bilahare hadis diye nakletmişlerdir. Zaten burada bir çelişkinin bulunduğunu görmek de zor değildir. Çünkü bu sözde ümmü sıbyanın çocuk doğduktan sonra zarar verebileceğinden söz edilirken, söylentilerde onun anne rahmindeki çocuğu düşürdüğü anlatılır. Yeni doğan bebeğin sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunması sünneti vardır ve bu başka bir şeydir. Hadis diye nakledilen bu söz ise, bu doğru bilgiye yanlış şeyler katarak vermeye çalışmaktadır.

  Sizin durumunuzdan çok açık şekilde anlaşılacağı gibi, probleminiz tıbbi bir problemdir ve çaresi de, tıbbın tavsiyelerine uyarak tedavi olmaktır. Cinlerin bazen insanlara vesvese vermek gibi küçük zararlarının dokunması mümkündür, ama bunun çaresi temiz olmak, banyo ve tuvalet edebine riayet etmek ve her meşru işe besmele ile başlamaktır. Bunlara uyulduktan sonra cin denen varlıkların insanlara zarar verebilmeleri söz konusu olamaz ve onlar sanıldığı kadar da güçlü varlıklar değildir.

  Bir hadisi şeriflerinde Efendimiz (sav): “Cinsel ilişkiye başlarken bismillahi’l Azîm. Allahümme cenn----’ş-şeytane ve cennbi’ş-şeytane mâ-razektenâ, derseniz çocuğunuza cinler ve şeytanlar zarar veremez” buyurmuşlardır. Anlamı şudur: “Yüce Allah’ın adıyla. Allah’ım! Bizi şeytandan, şeytanı da bize vereceğinden uzaklaştır”. Bunu Arapça’sı ile söylemek şart değildir. Türkçe de söyleyebilirsiniz.

  Faruk BEŞER 7. 7
  Kayıtsız Üye
  lutfen biraz bilinclenip cocuklarimiza hic taninmayan hocalarin verdigi muskalari takmayalim 8. 8
  Kayıtsız Üye
  Öyle Bir Dua Yok
  Yani Yanlış Anlaşılma Olmasın Ümmü Sıbyan Diye Bilinen Bi Dua Yok
  Hocaların Genelde Muska İçin Yazdıkları Dualar Felak Nas Cin Süresi Ve Ayet El Kürsü'dür
  Lakin Ümmü Sıbyan İçin Bu Duaların İçlerinde Geçen Belli Kelimeler Yazılıyor Ve Bunu Bilen Kişi Sayısıda Çok Az
  Muska Yazan Hocalarımız Genelde Bu Dediğim Duaları Yazıp Yolluyorlar ( Araştırıp Öğrendiğim Kadarıyla )
  Fakat Asıl Yazılması Gereken Bu Duaların Ayetlerin İçinde Geçen Özel Kelimeler Olması Gerekiyor Diye Biliyorum
  Yanlış Bişey Dediysem Eğer ( ALLAH ) CC Affeylesin.... 9. 9
  Kayıtsız Üye
  arapça ümmü sübyan duası

  نالوش ليوش عينوش مردوش قنوش حنوش لاحوش دردوش أم الصبيان
  ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 10. 10
  Kayıtsız Üye
  Benim cocugum olmuyor 9 yasında bi kızım var 7 senedir olmadı hıc bi sorun yok dıyor doktor Ümmü sübyan muskası almak istiyorum sizce napmam lazım yardımcı olun 11. 11
  Kayıtsız Üye

  Cevap: Ümmü sübyan duası

  ben ayşe biz insanlar dua edip ben alabildim sen de dua et ümmü sübyan muskasını alabilirsin ondan sonra


  Muminem Cevap: Ümmü sübyan duası

 12. 12
  Kayıtsız Üye
  Bilim adamları boşuna kafayı yoruyor. Cinselliğin bile içine hadis sokmuslar, yazıklar olsun. 13. 13
  Kayıtsız Üye
  abisi ümmü sübyan duasi muskasi bayram fmi ceptelden internetten dinle ordan alabilirsin 14. 14
  Kayıtsız Üye
  namaza başlamadan önce sürekli

  ayet elkürsü okumalısınümmü sübyan duasi,  ummu sibyan duasi,  ummu subyan duasi,  ummu sıbyan duasi okunusu,  ümmü süphan duası,  ümmü sıbyan,  ummu subyen duasi