Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan ALKAME BİN KAYS kimdir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  ALKAME BİN KAYS kimdir?

  Reklam
  ALKAME BİN KAYS kimdir? hayat öyküsünü yaza bilirmisiniz şimdiden size teşekkür ederim.


  Paylaş
  ALKAME BİN KAYS kimdir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  * ALKAME BİN KAYS ( ... - 681m. )

  Evliyalar Ansiklopedisi

  Tefsîr, hadîs, fıkıh ilimlerinde büyük âlim. Tâbiînin büyüklerindendir.
  Künyesi ve ismi şöyledir: Ebû Şibl Alkame bin Kays bin Abdullah bin Mâlik
  en-Nehâî el-Kûfî. Muhadrâmûn'dandır. Yâni Peygamber efendimiz hayatta iken
  doğdu. Fakat onu göremedi. 681 (H.62) senesinde Kûfe'de vefât etti.
  İlimdeki üstünlüğü âlimler tarafından sözbirliği ile bildirilmiştir. Bu
  bakımdan ilimde rivâyetlerine mürâcaat edilen müstesnâ bir âlimdir.
  Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden hazret-i Ebû Bekr'i, hazret-i Ömer'i,
  hazret-i Osman'ı, hazret-i Ali'yi, hazret-i Âişe'yi, Abdullah ibni
  Mesûd'u, Huzeyfet-ül-Yemânî'yi, Selmân-ı Fârisî'yi, Hâlid bin Velîd'i,
  Ebüdderdâ'yı, Habbâb bin Eret'i ve diğer Eshâbı görmüş olanlardan ilim
  alıp, hadîs-i şerîf rivâyetinde bulundu. Hazret-i Ali ile Nihâvend'de,
  Hâricîlere karşı elinde kılıcı ile bizzât savaştı. Rabbânî âlimlerdendir.
  Yâni kendisine ilim ve hikmet verilmiş ve ilmi ile amel eden bir âlim ve
  büyük bir velî idi.

  Şu âlimler ondan ilim öğrenmiş, rivâyette bulunmuştur: Ebû Vâil Şakîk
  bin Seleme, Âmir eş-Şa'bî, İbrâhim bin Yezîd en-Nehâî, Muhammed bin Sîrîn,
  Abdurrahmân bin el-Esved, Müseyyib bin Râfi', İbrâhim bin Süveyd en-Nehâî
  ve diğerleri. İbrâhim en-Nehâî ve Şa'bî gibi meşhûr âlimler ondan fıkıh
  ilmini öğrendi. Yahyâ bin Vessab, Ubeyd bin Nadle ve Ebû İshak es-Sebîî de
  ondan kırâat ilmini öğrendiler.

  Alkame bin Kays, Kur'ân-ı kerîmi ve fıkıh ilmini Eshâb-ı kirâmdan
  Abdullah ibni Mes'ûd'dan öğrendi. Onun derslerinde çok üstün bir seviyede
  yetişti. Nitekim hocası Abdullah ibni Mes'ûd; "Benim okuduğum her şeyi
  okur ve bildiklerimi bilir." buyurmuştur. Zamânın meşhûr âlimleri
  kendilerine bir mesele sorulduğunda, "Alkame'ye gidiniz!" diyerek onu
  tercih ederlerdi. Bilhassa fıkıh ilminde en büyük âlimlerden olanAlkame
  bin Kays çok sayıda âlim yetiştirdi. Ehl-i sünnet îtikâdının ve din
  bilgilerinin insanlara nakledilmesi ve öğretilmesi husûsunda büyük
  hizmetleri oldu. Ehl-i sünnetin reisi ve Hanefî mezhebinin imâmı, İmâm-ı
  A'zâm, ilmini onun talebeleri zincirinden aldı. Alkame bin Kays'tan ilim
  öğrenen ve rivâyette bulunanlardan en başta gelen talebesi ve yeğeni
  İbrâhim Nehâî, Ebû Vâil, Muhammed bin Sîrîn, İmâm-ı Şa'bî, Abdurrahmân bin
  Yezîd, Esved bin Yezîd ile Ömer bin Alkame, İmâm-ı Zuhrî ve daha çok
  sayıda âlimlerdir. İmâm-ı A'zam Ebû Hanîfenin senelerce derslerine devâm
  ettiği hocası Hammad bin Süleymân, Alkame bin Kays'ın en meşhûr
  talebelerinden İbrâhim en-Nehâî'nin ve Şa'bî'nin talebesidir.

  Alkame bin Kays, hâl ve hareketleriyle hocası Abdullah İbn-i Mes'ûd
  hazretlerine çok benzerdi. Abdullah ibni Mes'ûd da Peygamber efendimize
  çok benzerdi. Sesi çok güzel idi. Kur'ân-ı kerîm okurken dinleyenler
  kendinden geçerdi.

  İbrâhim Nehâî anlatır: "Alkame bin Kays, Abdullah ibni Mes'ûd'un
  huzûrunda Kur'ân-ı kerîm okurdu. Abdullah ibni Mes'ûd onu dinledikçe;
  "Oku! Anam babam sana fedâ olsun!" derdi. Kendisi de şöyle anlatmıştır:
  Abdullah ibni Mes'ûd beni yanına çağırtır, Kur'ân-ı kerîm okumamı isterdi.
  Ben de okurdum. Ben durunca, devâm et, buyururdu. A'rac dedi ki:

  "Kur'ân-ı kerîm okumada, ses bakımından, insanların en güzeli idi.
  İbn-i Mes'ûd ne zaman onun kırâatini dinlese, kendinden geçer ve; "Eğer
  Resûlullah seni görseydi, seninle mesrûr olurdu ferahlardı." derdi. Ebû
  İshak, Esved bin Yezîd'in şöyle dediğini nakleder. Abdullah ibni Mes'ûd'u
  Alkame bin Kays'a ilim öğretirken gördüm. Kur'ân-ı kerîm sûrelerini
  öğrettiği gibi teşehhüdü de öğretiyordu.

  Alkame bin Kays tefsîr ilminin büyük imâmlarındandır. Âyet-i kerîmeleri
  tefsîr ederken hadîs-i şerîflere mürâcaat ederdi. En'âm sûresi seksen
  ikinci âyet-i kerîmesinin tefsîri hakkında İbn-i Mes'ûd'dan şöyle rivâyet
  etmiştir: Meâlen; "Îmân edip de, îmânlarını bir zulm ile karıştırmayan
  kimseler yok mu? İşte korkudan emin olmak onlara mahsustur, hidâyete
  erenler de onlardır." âyet-i kerîmesi nâzil olunca Eshâb-ı kirâm;
  "Hangimiz zulüm etmiş bulunuyoruz?" diye Resûlullah'a sordular. Resûl-i
  ekrem; "Bu sizin hakkınızda değildir." dedi ve sonra; "Hani Lokman da
  oğluna nasîhat ederek demişti ki: "Oğlum, Allah'a şirk koşma! Şüphe yok ki
  bu şirk pek büyük bir zulümdür." (Lokman sûresi: 13) meâlindeki âyetini
  okudular. Bu âyet-i kerîme ile En'âm sûresi 82. âyetindeki zulmün, Allah'a
  ortak koşmak olduğunu bildirmiştir.

  Gençliğinde bir şeyi ezberleyince, sanki önümdeki kâğıt üzerinde yazılı
  imiş gibi ezbere okurdum, demiştir. Fıkhî meseleleri sormak üzere
  kendisine çok kimse mürâcaat ederdi. Hadîs ilminde hâfız (Hadîs-i şerîf
  âlimi) derecesinde idi. Yüz bin hadîs-i şerîfi senetleri ile ezbere
  bilirdi. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîfler, Kütüb-i sitte denen meşhûr altı
  hadîs kitabında yer almıştır. Vasiyetinin bir kısmı şöyledir: "Ben vefât
  ederken başımda Lâ ilâhe illallah diyerek telkinde bulununuz. Vefât
  haberimi yaymayın ve beni hemen kabrime götürün." Vefâtında bir örtü ile
  bir aba ve bir de Kur'ân-ı kerîmden başka bir şeyi yoktu. Hiç çocuğu
  olmamıştır. Ona Ebû Şibl künyesini hocası Abdullah bin Mes'ûd hazretleri
  vermiştir. Meşhûr fıkıh âlimi İbrâhim en-Nehâî'nin dayısı ve Esved bin
  Yezîd'in de amcasıdır.

  Abdullah bin Mes'ûd'dan rivâyet ettiği hadîs-i şerîfte Resûlullah
  efendimiz; "Mü'min, ta'n etmez (kötülemez), lânette bulunmaz ve müstehcen
  konuşmaz." buyurdu.

  Yine İbn-i Mes'ûd'dan; "Peygamber efendimiz seferî iken bâzan oruç
  tutar, bâzan iftâr ederdi. Farz namazları iki rekat kılardı." dediğini
  rivâyet etmiştir.

  Yine Abdullah ibni Mes'ûd hazretlerinden rivâyet ettiği hadîs-i
  şerîfte, Resûlullah efendimiz buyuruyorlar ki: "Kalbinde hardal dânesi
  kadar îmânı olan hiç bir kimse, Cehennem'de ebedî kalmaz."

  "Şüphesiz ki Allah güzeldir, güzelliği sever. Kibir; hakkı inkâr ve
  insanları tahkîr etmektir."

  1) Tam İlmihâl Se'âdet-i Ebediyye (48. Baskı); s.1039

  2) El-A'lâm; c.4, s.248

  3) Tehzîb-üt-Tehzîb; c.7, s.276

  4) Tabakât-ı İbn-i Sa'd; c.6, s.86

  5) Tezkiret-ül-Huffâz; c.1, s.48

  6) Hilyet-ül-Evliyâ; c.2, s.98

  7) Miftâh-üs-Seâde; c.2, s.20

  8) Kâmûs-ül-A'lâm; c.4, s.3174

  9) El-Menhel-ül-Azb-ül-Mevrûd; c.1, s.186

  10) Târih-i Bağdâd; c.12, s.296

  11) İslâm Âlimleri Ansiklopedisi; c.1, s.222