Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan İslamda kadın taşlama (Recm) var mıdır? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  İslamda kadın taşlama (Recm) var mıdır?

  Reklam
  islamda kadın taşlama varmı


  Paylaş
  İslamda kadın taşlama (Recm) var mıdır? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kur’an-ı Kerim’de bu anlamda “recm” ifadesi bulunmamaktadır. Bir ayette gaybı taşlamak” (el-Kehf, 18/22),
  başka bir yerde, “yıldızları Şeytanlar için atış taneleri yaptık” (el-Mülk, 67/5) ayetinde “atış taneleri” anlamında “rucûm” çoğul olarak gelmiştir. Zina edenin taşlanması Sünnet, ve icma delillerine dayanır.
  Zina bütün semavî dinlerde haram kılınmış ve çok kötü bir fiil olarak kabul edilmiştir. Islâm’da zina büyük günahlardan olup, ırz, namus ve neseplere yönelik olduğu için, cezası da hadlerin en şiddetlisidir.
  Zinanın cezası, fiili işleyenin evli veya bekâr oluşuna, Islâmî emir ve yasaklarla yükümlü bulunup bulunmamasına göre kısımlara ayrılır. Dayak, taşla öldürme, sürgün ve Islâm devleti’nin koyacağı ta’zir cezası bunlar arasındadır.

  Artık tağutun koyduğu hükümleri tartışmaktan korkanların ALLAH ve Rasulunun koyduğu hükümleri tartışmaya Açıyorlar..
  Buhari’de de geçen bir rivayet aktaralım;

  İbn Abbâs (r. anhümâ) anlatıyor: “Hz. Ömer (r.a.)’i hutbe verirken dinledim. Şöyle demişti: “ALLAH Teâla hazretleri Muhammed (s.a.s.)’i hak (din ile) gönderdi ve O’na Kitab’ı indirdi. Bu indirilenler arasında recm âyeti de vardı! Biz bu âyeti okuduk ve ezberledik. Ayrıca, Rasûlullah (s.a.s.) zinâ yapana recm cezâsını tatbik etti, ondan sonra da biz tatbik ettik. Ben şu endişeyi taşıyorum: Aradan uzun zaman geçince, bazıları çıkıp: ‘Biz Kitabullah’da recm cezâsını görmüyoruz’ (deyip inkâra sapabilecek ve) ALLAH’ın kitabında indirdiği bir farzı terkederek dalâlete düşebilecektir. Bilesiniz, recm, kadın ve erkekten muhsan olanların zinâları, -delil veya hâmilelik ya da itiraf yoluyla- sübût bulduğu takdirde, onlara tatbik edilmesi gereken Kitabullah’da mevcut bir haktır. ALLAH’a kasemle söylüyorum, eğer insanlar: ‘Ömer ALLAH Teâl⒠nın kitabına ilâvede bulundu’ demeyecek olsalar, recm âyetini (Kitabullah’a) yazardım.” (Buhârî, Hudûd 30, 31, Mezâlim 19, Menâkibu’l-Ensâr 46, Meğâzî 21, İ’tisâm 16; Müslim, Hudûd 15, h. no: 1691; Muvattâ, Hudûd 8, 10, h. no: 823, 824; Tirmizî, Hudûd 7, h. no: 1431; Ebû Dâvud, Hudûd 23, h. no: 4418; İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları, 6/211)

  Günümüz ilahiyatçıları Kuran’da Recm’in Geçmediğini söylüyorlar..

  Peki soruyoruz onlara.. Siz Kuran’da Geçen Herşeyi Görebiliyormusunuz?
  Yoksa Gözünüzün Görmediğine, Aklınızın Ermediğine Yoktur mu diyorsunuz?
  Ebû Hüreyre ve Zeyd İbnu Hâlid el-Cühenî (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: “Bir bedevî, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’e gelerek:
  “- Ey ALLAH’ın Resûlü, ALLAH aşkına, hakkımda ALLAH’ın kitabıyla hükmet!” diye yemin verdi. Bundan daha fakih olan bir diğeri de:
  “- Evet aramızda Kitabullah’la hükmet, bana da izin ver!” talebinde bulundu. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz:
  ” Meramını söyle! (seni dinliyorum)” dedi. Adam:
  “- Oğlum bunun yanında işçi idi. Karısıyla zinâ yaptı. Bana,”Oğlun için recm gerekir” dediler. Ben de hemen oğlum namına yüz koyunla bir cariyeyi fıdye verdim. Sonra bir de ilim adamlarına sordum. Bana: “Oğluna yüz deynek ve bir yıl sürgün cezası gerekir; bu adamın karısına da recm cezası icabeder” dediler” dedi. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm):
  “- Ruhumu kudret elinde tutan Zât’a yemin olsun ikinizin arasını Kitabullah uygun şekilde hükme bağlayacağım: Cariye ve koyunlar sana geri verilecek. Oğluna yüz sopa ve bir yıl sürgün tatbik edilecek” buyurdu. Sonra, Eslemli bir adama seslendi:
  ” Ey Üneys! bu zâtın hanımına git, eğer zinâyı itiraf ederse onu recmet gel!”

  Üneys, kadına vardı. O suçunu itiraf etti. Resûlulluh (aleyhissalâtu vesselâm) emretti, kadın recmedildi.”

  Buhârî, Muhâribin 30, 32, 34, 38, 46, Vekâlet 13, Şehâdât 8, Sulh 5, Şurüt 9, Eymân 3, Ahkâm 39, Haberu’I-Vâhid I, İ’tisâm 2; Müslim, Hudud, 25, f1697,1698); Muvatta, Hudud 6, (2, 822); Tirmizî, Hudud 8, (1433); Ebü Dâvud, Hudud 25, (445); Nesâî, Kudât 21, (8, 240, 241); İbnu Mâce, Hudud 7, (2549).

  Ebû İshâk eş-Şeybânî (rahimehullah) anlatıyor: “İbnu Ebî Evfâ (radıyallâhu anh)’ya:
  “- Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) hiç recm tatbik etti mi?” diye sordum. Bana: “Evet!” cevabını verdi. Ben tekrar:
  “- Nür süresinin nüzülünden önce mi, sonra mı?” diye sordum. “Bilmiyor’um!” dedi.”
  Buhârî, Hudud, 21, 37; Müslim, Hudud 29, (1702).

  Şa’bî (rahimehullah) anlatıyor: “Hz. Ali (radıyallâhu anh), kadını remettiği zaman onu perşembe günü dövdü, cuma günü de recmetti. Ve şunu söyledi: “Ona Kitabullah(ın hükmü) ile celde, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın sünneti ile de recm tatbik ettim.”Buhârî, Hudud 21.

  Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Yahudilerden bir kadınla bir erkek zinâ yaptılar. Birbirlerine: “Bizi şu peygambere götürün. Çünkü bir kısım hafıfletmeler getiren bir peygamberdir. Bize recm dışında fetvâlar verirse kabul eder, ALLAH indinde O’nun hükmünü kendimize delil kılarız ve: “Peygamberlerinden bir peygamberin bize verdiği fetvalar(la amel ettik, hevamıza uymadık) deriz” dediler.

  Mescidde ashabıyla birlikte oturmakta olan Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’e gelerek:
  “- Ey Ebü’1-Kasım, zinâ yapan kadın ve erkek hakkında kanaatin nedir?” dediler. O, onlara tek kelime söylemeden Beyt-i Midrâslarına geldi. Kapıda durarak:

  “-Hz. Musa (aleyhisselâm)’ya kitabı indiren ALLAH aşkına söyleyin, muhsan olan birisi zina yapacak olursa bunun Tevrat’taki hükmü nedir?” diye sordu.
  “- Yüzü siyaha boyanır, eşek üzerine ters bindirilir ve dayak atılır.”
  -Hadiste geçen tecbiye: Zânileri, enseleri birbirine bakacak şekilde bir eşeğe bindirilip, bu halde sokaklarda dolaştırılmasıdır- Râvi devamla der ki: “Yahudilerden bir genç (bu cevaba katılmayap) susmuştu. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) onun suskunluğunu görünce sualinde ısrar etti. Bunun üzerine genç: “Madem ki sen bize ALLAH’ın adına yemin veriyorsun (gerçeği söyleyeceğim): “Biz Tevrat’ta recm emrini görüyoruz” dedi. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm):
  “- ALLAH’ın emrini hafifletmenizin başlangıcı nasıl oldu?” diye sordu. (Genç) şu cevabı verdi:
  “- Krallarımızdan birinin bir yakın akrabası zinâ yaptı. Kralımız, recmi ona tatbik etmedi. Sonra halka mensup bir aileden bir erkek zinâ yaptı. Bunu recmetmek istedi. Ancak adamın kavmi buna mani olup:
  “- Sen yakınını getirip recmetmedikçe biz de adamımızın recmedilmesine müsaade etmeyeceğiz!” dediler. Bunun üzerine, aralarında şimdiki cezayı vermek üzere anlaşıp sulh yaptılar.

  (Bu açıklama üzerine) Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm):
  “- Ben Tevrat’taki âyetle hükmediyorum!” dedi ve onların recmedilmelerini emretti ve recmedildiler. Zührî (rahimehullah) der ki: “Bana ulaştığına göre şu âyet bunlar hakkında nazil olmuştur:
  “Şüphesiz ki Tevrat’ı biz indirdik. Ki onda bir hidâyet, bir nur vardır. Kendisini (ALLAH’a) teslim etmiş olan (İsrail) peygamberleri, Yahudilere ait (dâvalarda) onunla hükmederlerdi…” (Maide 44).
  Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) onlardan biri idi.”
  Ebû Dâvud, Hudud 26, (4450, 4451).


  Yusuf Kerimoğlu Emanet ve ehliyet adlı eserinden
 3. 3
  Kayıtsız Üye
  Siz Kur-an'da geçen her şeyi görüyor musunuz yazmış. Bir tek sizin mi gözünüz var? Milleti burada cahil yerine koymaya çalışıyorsunuz. Kur-an'da recm cezası yoktur. Nas süresinde açık açık zinanın cezası bellidir. Bekar ise 100 sopa, evli ise 50 sopa. Başka da bir ceza Kur-an'da yoktur. Sizin sahih dediğiniz uydurma hadisleriniz anca yahudulikten gelme yalanlardır. Örümcek kafalarınız ile insanları zehirliyorsunuz. Yine Nas suresinde eğer 4 şahit yoksa ceza iftira sayılıyor. Bunları neden söylemiyorsunuz. Çünkü milley cahil, okuyan yok. Sizde istediğin gibi yalanları yazın. Allah belanızı versin sizin. Cehennem acısının en şiddetlisini çekersiniz inşallah. Allah'a şer koşmaya nasıl cesaret ediyorsunuz. Yazıklar olsun size ve sizin gibi şerefsizlere. 4. 4
  Kayıtsız Üye
  Yazık insanları islamdan sogutuyorsunuz ha bi de Hz.Osman a iftira atıyorsunuz benim.Peygamberimiz asla bir kadını taşlayarak öldür demez .Ayrıca Kuran ı Kerim yetmemiş diyorsunuz yani. Utanmadan ilave yazık gerçekten çok büyük vebal. .. 5. 5
  Kayıtsız Üye
  Güzel kardeşim.Recm cezası için çok ağır şartlar gerekmektedir.Ayrıca Recm edilerek idam edilen şahıs dünyevi olarak kötü bir görüntü olsa da ahiretini kurtarır.Yani bu ceza insana iyilik için vardır.Aksi takdirde ahirette çok büyük azabı olur.Uygulanma kısmına gelince.Öncelikli olarak 4 şahitin zina yapıldığını tam olarak görmüş olması gerekir.3 kişi tam gördük derse,1 kişi ben bu kadın ve erkeği sadece yorganın altında gördüm derse o 3 kişiye yalancı şahitlik cezası verilir.Öteki türlü kişinin kendi itirafı lazımdır.Yani gelip ben zina yaptım Recm edilmek istiyorum demesi lazım.Peygamber Efendimiz (sav) zamanında iki tane Recm hadisesi vardır.İkisi de şahısların kendi istekleri üzerine olmuştur.Hatta ilk geldikleri zaman Peygamber efendimiz söyleyeceklerini duymak istememiş,git tövbe et Allah kabul eder demiştir.Yani bir insan zina ettiyse, bunu bir daha tekrarlamamak üzere tövbe etmesini Efendimiz buyurmuştur.Ve bu günah ifşa edilmemelidir.Ayrıca Recm cezası için şahısların başka kişilerle evli olması lazım.Şunu da belirteyim.Metlu ve gayri metlu ayetler vardır.Gayr-i metlu ayetler Kur'an-i Kerim de yazılı değildir.Bunlar Kudsi hadis olarak bilinmektedir.Herşey Kur'an-i Kerim de yazılı olsaydı bu tek kitaba sığmaz kütüphaneler dolusu kitap olması gerekirdi.O yüzden bizler dini ele alırken Kur'an-i Kerim ve Sünnet-i Seniyye birlikte alırız Peygamber efendimizin "nefsimi kudret elinde tutan Allah a yemin olsun"der.bu demektir ki söylediği her sözü bizzat Allah tarafından kendisine söyletilmektedir.Peygamber efendimizin Allah ile irtibatını nasıl birşey olduğunu anlamak için sırf bunun üzerine yazılmış en az 10 tane üst düzey eseri okuyarak anlayabilirsiniz.Saygılarımı sunarım 6. 6
  Kayıtsız Üye
  peygamber efendimiz sav nur süresi gelene kadar tevratta mevcut bulunan recm cezasını özellikle yahudiler başta olmak üzere tatbik etmiş fakat nur süresinin inmesi ile tevratın bu hükmünü terk etmiştir bunu özellikle yukarıdaki HADİSLERDEN BİLE ÇIKARABİLİRSİNİZ MESELA HADİSDE EBU İSHAK EŞ ŞEYBANİDEN ŞÖYLE ANLATIYOR İBNU EBİ EVFAYA RESULULLAH HİÇ RECM TATBİK ETTİMİ DİYE SORDUM BANA EVET CEVABINI VERDİ BEN TEKRAR NUR SÜRESİNİN NÜZULUNDAN ÖNCEMİ SONRAMI DİYE SORDUM BİLMİYORUM DEDİ ( BUHARİ HUDUD 21,37-MÜSLİM HUDUD 29,17029
  ŞEYBANİ RECM TATBİKİ NÜZUL SÜRESİNDEN ÖNCEMİ SONRAMI DİYE SORUYOR BU SORUYU SORMASININ SEBEBİ RECM HÜKMÜNÜN KALDIRILIP KALDIRILMADIĞINI ÖĞRENMEK İÇİN ZİRA RESULULLAH NUR SÜRESİNİN İNMESİNDEN SONRA RECM UYGULAMAMIŞ İSE BU ŞU ANLAMA GELİYORKİ RECM HÜKMÜ NUR SÜRESİNİN İNMESİ İLE NESH EDİLMİŞ VE KALDIRILMIŞTIR HAFIZAM YANILTMIYORSA İBNİ HACER BU KONUDA BU GÖRÜŞÜ DİLE GETİRMİŞTİRislamda taslama varmi,  islamda taşlama,  kuranda taşlama varmı,  kuranda taslama varmi,  islamda kadin taslama,  kuranda taşla öldürmek var mı,  kuranı kerime kadın taslama