Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan İslam dininin temel özellikleri nelerdir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  İslam dininin temel özellikleri nelerdir

  Reklam
  islam dininin temel özellikleri nelerdir


  Paylaş
  İslam dininin temel özellikleri nelerdir Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İslâm dinini, sâir dinlerden ayıran belli başlı özellikleri şunlardır:

  1 - İslâmiyet, her asra ve her insana hitab eder, getirdiği esaslar insanlığın bütün ihtiyaçlarına cevab verir.

  İslâm'ın bu cihanşümûl özelliğine Kur'an'da şu şekilde işaret olunur:

  "Ey Muhammed! Biz seni BÜTÜN İNSANLARA yalnızca müjdeci ve korkutucu olarak gönderdik." (Sebe' Sûresi: 28).

  "Ey Muhammed! De ki: 'Ey insanlar, ben Allah'ın HEPİNİZ İÇİN GÖNDERDİĞİ Peygamberiyim'." (A'raf Sûresi: 158).

  2 - İslâmiyet kolaylıklar dînidir.

  İslâm'da insanlara yapamayacakları veya yaparken zorluk çekecekleri işler yüklenmemiştir. Kur'ân-ı Kerîm'de İslâm'ın kolaylık prensipleri şu şekilde ifade edilir:

  "Allah, insanı ancak gücünün yeteceği işle mükellef tutar..." (Bakara Sûresi: 285).

  "Rabbimiz, bize gücümüzün yetmiyeceği şeyi taşıtma..." (Bakara Sûresi: 285).

  "Allah, sizin için kolaylık göstermek diler, zorluk çıkarmak istemez..." (Bakara Sûresi: 185).

  Kur'an'da İslâm'ın kolaylıklar dîni olduğu bu şekilde açıklanırken Peygamberimiz de, bu hususta
  hadîs-i şeriflerinde şu prensipleri vaz'etmişlerdir:

  "Ben ancak âlemlere rahmet olarak gönderildim. Azâb için, zorluk vermek için gönderilmedim..."

  "Allah Teâlâ, beni sıkıntı ve zahmet verici ve bunu arzu edici olarak göndermedi.
  Fakat Allah beni, muallim (öğretici, bildirici) ve kolaylaştırıcı olarak gönderdi..."

  "Dininizin en hayırlısı, en kolay olanıdır. Muhakkak ki din bir kolaylıktır..."

  "Ben size neyi yasak ettiysem, ondan çekinin; size neyi emretti isem, ondan gücünüzün yettiği kadarını yapın.
  Sizden evvelki ümmetleri ancak mes'elelerinin ve Peygamberlerine karşı ihtilâflarının çokluğu helâk etmiştir."

  "Amelden gücünüzün yettiği kadarını yapın. Siz ibâdetten bezmedikçe, Allah da sevab vermekten bıkmaz."

  "Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, ürkütmeyiniz."

  Hz. Âişe Validemiz, Resûlüllah Efendimizin bu hususla ilgili tatibkatını şu şekilde beyan etmişlerdir:

  "Resûlüllah (asm) iki şey arasında dilediğini tercihte serbest bırakıldı mı, günah olmadığı müddetçe muhakkak onlardan en kolayını alırdı. Eğer iş günahsa ondan halkın en uzak bulunanı Resûlüllah olurdu."

  Bütün bu hadîs-i şerifler, İslâm dîninin ne derece uygulanması kolay hükümler ihtiva ettiğini göstermektedir.
  Cihanşümûl ve kıyâmete kadar pâyidar oluşunda, bu kolaylık anlayışının büyük yeri vardır.

  Dinimizin kolaylık dîni olduğuna dair tatbikattan bâzı misaller:

  Dînimizde namaz kılmak için su ile abdest almak mecburiyeti vardır. Ancak su bulunamadığı veya su çok soğuk olup hastalanma ihtimali olduğu hallerde, toprakla teyemmüm yapılır. Toprak su yerine geçer.

  - Dînimiz yolculara; yorgunluk, zaman darlığı gibi hikmetlere binaen 4 rek'atlı farz namazları iki rek'at olarak kılmak kolaylığını getirmiştir.

  - Namazda ayakta durmak (kıyam) farzdır. Ancak ayakta duracak gücü olmayanlar, oturarak namaz kılarlar.

  - Hastalara ve yolculara Ramazanda oruç tutmak zor gelebilir. Bu sebeble dinimiz onları Ramazan'da, oruç tutup tutmamakta serbest bırakmıştır. Tutmazlarsa hiçbir mahzuru olmaz. İyileşince veya seyahatten dönünce, oruçlarını kazâ ederler.

  - Hac yolunda hastalık, harb, v.s. gibi bir sebeble emniyetsizlik varsa, hacca gitmesi mecburî olan Müslümanlar, yoldaki tehlike kalkana kadar haclarını te'hir ederler.

  3 - İslâmiyetin bütün hükümleri mâkuldür. Akla zıt düşen, mantığa ters gelen hiçbir mes'elesi yoktur.

  İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliği aklıdır. İnsan onun vasıtasıyla gördükleri üzerinde düşünür, iyiyi kötüden ayırır, doğru ile yanlış arasında bir seçim yapar. Bu sebeble Kur'ân-ı Kerîm'de 70 kadar âyette akıldan ve akıl sâhiplerinden bahsedilir. Allah'ın emirleri doğrudan doğruya akla yöneltilir. Sık sık "Hiç duymuyorlar mı?", "Akıl etmiyorlar mı?" denilir.

  Dînimizde mükellefiyet için akıl esas olduğundan, aklı olmayanlar yaptıklarından sorumlu tutulmamışlardır.

  Hz. Peygambere inanmıyan insanlar, "Bize mûcizeler göster de Allah'ına inanalım, peygamber olduğunu kabul edelim" dediklerinde, Allah Teâlâ onların bu tekliflerini beğenmemiş; varlığına inanmak için onları mûcize istemeye değil, yerlere ve göklere ibretle bakıp düşünmeye çağırmıştır. Kur'ân-ı Kerîm'de bu hususta:

  "Göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, insanlara faydalı olan şeylerle denizde süzülen gemilerde, Allah'ın gökten indirip yeri ölümünden sonra dirilttiği suda, her türlü canlıyı orada yaymasında, rüzgârları ve yerle gök arasında emre âmâde duran bulutları döndürmesinde, düşünen akıl sâhipleri için deliller vardır" (Bakara: 164) buyurulmuştur.

  Sahâbenin ileri gelenlerinden Hz. Enes, Resûlüllah Efendimizin yanında bir kimseden bahsederken onu medhetmişti. Resûlüllah (asm) sordu:

  - Onun aklı nasıldır?

  Hz. Enes:

  - Ya Resûlâllah, onun ibâdeti, ahlâkı, fazîleti, edebi iyidir, deyince Allah Resûlü yine:

  - Onun aklı nasıldır? diye sorusunu tekrarladı. Hz. Enes de:

  - Ey Allah'ın Resûlü, biz bu adamın ibâdetlerinden, fazîletlerinden, çeşitli hayırlarından bahsediyoruz; siz ise, aklından soruyorsunuz, dedi. Resûlüllah Efendimiz bunun üzerine şu sözleri söylediler:

  - Ahmak olan âbid, cehli sebebiyle şeytana aldanarak fâsık bir kimsenin günâhından daha büyük günahlara mâruz kalabilir. İnsanların Allah'a yakınlıkları, ancak akılları kadardır."

  Mâverdî'nin Edebü'd-Dünya ve'd-Dîn adlı eserinde zikredilen bu hadîs, İslâm'da akla verilen önemi göstermesi bakımından son derece ibretli ve düşündürücüdür.

  Akılla ilgili diğer bazı hadîsler de şöyledir:

  "Aklı olmayanın dîni yoktur."

  "Allah akılsız [aklını kullanmayan] mü'mini sevmez.

  "Kişinin aklı doğru olmadıkça, dîni doğru olmaz..."

  "Cennet 100 derecedir. 99 derecesi akıl sâhipleri için, bir derece de diğer insanlar için..."

  "Ya Ali! İnsanlar çeşitli iyiliklerle Allah'a yaklaşırken, sen de aklınla yaklaş."

  "Allah Teâlâ akıldan daha kıymetli ve şerefli bir varlık yaratmamıştır."

  4 - İslâmiyet, insanlar arasında her devirde görülen sınıf farklarını, eşitsizlikleri, imtiyazları kaldırmış, asıl ve kök bakımından aralarında hiçbir ayrıcalık olmadığı esasını getirmiştir.

  Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle buyurulur:

  "Ey insanlar! Doğrusu biz sizleri bir erkekle bir dişiden yarattık." (Hucurât: 13).

  Peygamberimiz de şöyle buyurmuşlardır:

  "İnsanlar Âdem'in oğullarıdır. Âdem'i de Allah topraktan yaratmıştır."

  İslâmiyet, bununla, bütün insanların aynı ana-babadan geldiklerini; hiç kimsenin doğuştan üstünlük iddiasında bulunamayacağını ortaya koymuştur.

  İslâmiyet, insanları bir tarağın dişleri gibi hukuk önünde birbirine eşit kabûl etmiştir. Soy, renk ve dil farkına hiç önem vermemiş; insana kıymet kazandıran, sair insanlardan üstün kılan hususun yalnızca kalbindeki Allah korkusu ve îman derecesi olduğunu belirtmiştir. Peygamber Efendimiz bu hususu, şu şekilde ifade buyurmuşlardır:

  "Ey insanlar! Unutmayınız ki Rabbiniz bir'dir, babanız bir'dir. Arab'ın Arab olmayana, Arab olmayanın Arab'a, beyazın siyaha, siyahın beyaza Allah korkusu ölçüsünden başka hiçbir üstünlüğü yoktur."

  Böylece dînimiz, herkesi hukukta eşit saymış, insanlar arasındaki dünyevî üstünlüklere, gelip geçici etiketlere önem vermemiş, dış görünüşten ziyade insanın iç görünüşüne bakmıştır.

  5 - İslâmiyet, ruh ile madde, dünya ile âhiret arasında tam bir denge kurmuştur.

  Yahudîlik beden zevklerini ve maddî faydaları ön plânda tutar. Mensuplarını hırsla dünyaya bağlanmağa sevkeder. Hıristiyanlık ve Hind dinleri ise, sadece ruhu geliştirmeye, vücuda eziyetler çektirerek nefsin arzûlarını zayıflatmaya, dünya hayatını boşlamaya önem verirler. Buna karşılık İslâmiyet, ruh ile beden, dünya ile âhiret arasında tam bir denge kurmuş; ne bedene, ne de ruha ızdırap çektirmeyi esas almıştır. İkisine de aynı ölçüde değer vermiş; herbirinin ihtiyaçlarını ayrı ayrı karşılamayı kabul etmiştir.

  Kur'ân-ı Kerîm'de, "Allahım, bize dünyada iyilik, âhirette de iyilik ver" âyeti, İslâm'daki dünya ve âhiret dengesini en iyi şekilde belirtmektedir.

  İslâm, ne dünyaya fazla değer vererek âhiretin, ne de âhirete ağırlık vererek dünyanın terkedilmesine izin verir...

  Âhiretin dünyada kazanılacağını söyleyerek, "hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi de âhiret için" çalışılmasını ister...

  6 - İslâm'da ruhban sınıfı yoktur. Herkes dinini gücü nisbetinde kendi öğrenmek zorundadır.

  İbâdetleri ifa için, kul ile Yaratıcı arasında aracılık yapacak, günahları affettirecek imtiyazlı bir seçkin sınıfa yer yoktur.

  7 - İslâm, bütün mânasıyle ahlâk ve fazîlet dîni olduğu gibi, en yüksek mertebede ilim ve hakikatın koruyucusudur.
 3. 3
  Kayıtsız Üye
  islam dininin temel özelliklerini toplumsal değerler açısından açıklayınız

  Madde madde

  1-İslam dini Tevhit Dinidir
  Allah katında mümin iyi bir kul olabilmek için yalnızca Allah’ın var olduğunu kabul etmek yeterli olmamaktadır, rabbimizin bir ilah olduğuna da inanmamız gerekmektedir. Bu sebepten ötürü cemi tüm peygamberlerin cemaatlerine ilk sözleri: “Ey kavmim! Allah’tan başkasına kulluk etmeyin.” olmuştur. Tevhidin anlamı “birlemek, bir şeyin bir olduğunu anlamak” demektir. Tevhit, kelimesi rabbimiz için kullanıldığı zaman “eşi, ortağı ve benzeri olmayan bir ve tek varlık” anlamına gelmektedir. “Sizin ilahınız bir tek İlah’tır.” (Bakara suresi, 163. ayet.) ayetinde “vahid” ile “De ki: O Allah bir tektir” (İhlas suresi, 1. ayet.) “ehad” tevhit kelimesiyle aynı kökten gelir.

  2- İslam dini Akla Önem Verir
  Akıl, duyu organları ile kendisine gelen bilgileri değerlendirerek olaylar ve fikirler arasında mukayeseler yapan, çirkin ile güzeli, iyi ile kötüyü, faydalı ve faydasız olanı birbirinden ayırt edebilen zihni kuvvettir. Akıl, farklı fikirleri sınıflara ayırma gücüne sahip olan, değerlendirici ve birleştirici bir özellik taşımaktadır. Kuran’ı kerime göre, aklını iyi faydalı kullanmayan insanlar kınanmaktadır.

  İslam’da, dini vazifelerin temel şartı da akıldır. Aklını kullanamayacak yaşta olan çocuklar, aklını kaybetmiş yaşlılar ve zihinsel engelli olan insanlar dinimizin emir ve yasaklarından mesul değildirler.

  3- İslam dini Evrensel Bir Dindir
  Âdem’ babamızdan Hz. Muhammed’e kadar rabbimizden gelen ilahî vahyin muhatabı insanoğludur. Fakat önceki peygamberlerin her biri yalnızca kendi toplumlarına gönderilmiştir. Hazreti Peygamber efendimiz şöyle buyurmaktadır: “Önceki peygamberlerden hiçbirisine verilmeyen beş şey bana verildi:“Benden önceki peygamberler sadece kendi kavimlerine gönderildikleri hâlde, ben bütün insanlığa gönderildim.

  Misal Tevrat’ın dili, İsrailoğullarıyla sınırlanmıştır. Hazreti Peygamber efendimizin ise mesajı tüm insanoğlunu kuşatmıştır.

  Yüce kitabımız Kur’ana göre Kuran’ı tebliğ eden resul Hazreti Muhammed efendimiz bütün insanlar için uyarıcı olarak gelmiştir. Bu yönden Hz. Peygamber efendimizin risaleti; evrensellik ve süreklilik yönünden diğerlerinden ayrılır. Bu durumu, gerek Kuran’da gerekse başta hadisler olmak üzere, özellikle de Veda Hutbesi’nde: “Ey insanlar, Ey âdemoğulları…” şeklindeki sözlerinde görebiliriz.

  4- İslam Dini Kolaylıklar Sunan Bir Dinidir
  İslam, kolaylık dinidir. İslam da aşırılık, ölçüsüzlük ve zorluğun yeri yoktur. Dinlerin en sonuncusu ve olgunu olan İslam dini, insanoğlunu dünya ve ahirette ebedi huzura götürmek için gönderilmiştir. İslam dini, insanları zorda bırakmak için sorumluluklar getirmemiş, insanları güçlerinin yettiği şeylerden vazifeli tutmuştur. Kur’an-ı Kerim’de bu konu için geçen ayetler şöyledir:

  “Allah, insanı ancak gücünün yeteceği işle mükellef tutar…” (Bakara suresi, 285. ayet)

  5- İslam Dini Barış Dinidir
  İslam dini, barış isteyen bir dindir. İnsanlarla konuşmamızda da barışa doğruya yönelmemizi ister. Kur’an-ı Kerim’de “Size Müslüman (es-selam) olduğunu bildirene, dünya hayatının geçici menfaatine (ganimete) göz dikerek: ‘Sen mü’min değilsin’ demeyin.” Çünkü bir insanı inancı sebebiyle dışlamak, Müslümanlığını sorgulamak müminler kullar arasında barışı bozar. İnsanların inançlarını dinlerini sorgulayacak olan makam biz insanların makamı değildir.

  Hazreti Muhammed efendimiz, müminler arasında olan küskünlükleri dargınlıkları gidermek için selamı tavsiye etmiştir: “İnsanların Allah katında en değerlisi ve ona en yakın olanı, önce selamı verendir.” Selam, Müslümanlar arasında kardeşliğin geliştirilmesinin anahtarıdır. İnsanlar arasında anlaşmazlıkların önüne ancak barışa değer vermekle geçilebilir. İlk adımlardan biri de insanlara güler yüzlü bir şekilde selam vermektir.

  İslam dini barışa değer verir. Barışı bozan olayların karşısındadır. Ayette şöyle ifade edilmektedir:

  “…Kim bir kişiyi, haksız yere öldürürse muhakkak ki o bütün insanları öldür¬müş gibidir. Kim de (bir kişinin hayatını kurtarmak suretiyle) yaşa¬tırsa bütün insanları yaşatmış gibi olur.” (Mâide suresi, 32. 4. 4
  İslamın temel özellikleri Kısaca imanın şartlarıdır diyebiliriz.islam dininin temel özellikleri ,  islamın temel özellikleri,  islam dinin temel özellikleri,  islamın temel özellikleri nelerdir kısaca,  islamın temel özellikleri nelerdir,  islamiyetin temel prensip ve özellikleri,  islamın temel özellikleri ile ilgili ayetler