Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Dört büyük mezhep hangileridir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Dört büyük mezhep hangileridir

  Reklam
  dört büyük mezhep hangileridir


  Paylaş
  Dört büyük mezhep hangileridir Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Sözlük anlamı gitmek, izlemek, gidilen yol demektir. Mecazi olarak kişisel görüş, inanç ve doktrin karşılığında da kullanılır. Terim olarak bir müctehidin, dinin ayrıntılarına ilişkin, kendine özgü kural ve yöntemlerle oluşturduğu inanç ya da hukuk sistemini dile getirir.

  İslâm tarihinde, mezheb kelimesi genel olarak itikadi, siyasi ve fıkhi görüşlerin hepsi için kullanılmıştır.
  Amelde hak olan dört mezhep sırasiyle şunlardır:

  1.Hanefi Mezhebi


  Mezhebin kurucusu İmam-ı A‘zam Ebû Hanîfe’dir (rh.). Hicri 80 (M. 699) yılında Kufe’de doğmuş, 150’de (M. 767) Bağdat’ta vefat etmiştir. Aslen varlıklı bir aileden gelen İmâm-ı A‘zam hazretleri, ilim öğrenme ve öğretmenin yanında ticaretle de meşgul olmuştur. Ticari hayatı, günlük meseleleri iyi bilmesine, ihtiyaçları yakından tanıyıp problemleri kolay ve isabetli çözmesine yardımcı olmuştur.
  İmam-ı Azam Ebû Hanife (rh.) ictihatlarında daima insanların ihtiyaçlarını, dinin inanç ve ameldeki maksadını, temel kriterleri dikkate alarak hareket etmiştir. Mezhebin en önemli özelliği, ayet ve hadislerin hükmü ile aklın yorumu arasında makul bir dengenin oluşudur. Dört ana şer‘î delilin yanında örf ve âdet gibi fer’î delilleri, kamu yararını daima göz önünde bulundurmuş, kişi hak ve hürriyetlerinin korunmasını düstur (ilke) edinmiştir.
  Kaynaklarda, İmâm-ı Azam’ın (rh.) dört bine yakın talebesinin olduğu ifade edilir. Bunlardan kırk tanesi ictihad yapabilecek seviyeye gelmiştir. İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed (İmameyn) rahımehümallah en meşhur iki talebesidir. Ebû Hanîfe (rh.), Ehl-i Irak fıkhının temsilcisidir. Mezhep ekseriyetle Türkiye, Balkanlar, Türkistan, Hindistan, Pakistan’da yaygındır.

  2. Mâlikî mezhebi

  Mezhebin kurucusu İmam Malik’tir (rh.). Hicri 93 (M. 711) yılında Medine’de doğmuş, 179 (M. 795) yılında yine Medîne’de vefat etmiştir. Mezhebin en önemli özelliği, İmam Mâlik’in, o günün ilim merkezi durumunda olan Medine halkının uygulamasına büyük ehemmiyet vermesidir. Ona göre, Medinelilerin ameli, mütevatir sünnet (en kuvvetli sünnet) hükmündedir. Mezheb genellikle Mısır ve Kuzey Afrika’da yaygındır. İmam Mâlik, ehl-i hadis veya ehl-i Hicaz fıkhının temsilcisidir.

  3. Şâfiî mezhebi

  Mezhebin kurucusu İmam Şâfiî’dir. Hicri 150 tarihinde (M. 767) Filistin’in Gazze şehrinde doğmuş, 204’te (M. 819) de Mısır’da vefat etmiştir (rh.). İmam Mâlik’ten Hicaz fıkhını, Ebû Hanîfe’nin talebesi olan İmam Muhammed’den de Irak fıkhını öğrendi. Mezhebinin en önemli özelliği, âdeta Hanefî ile Mâlikî fıkhının terkibi/sentezi (birleşimi) niteliğinde olmasıdır. Şâfiî mezhebi genellikle Mısır, Suriye, Irak, Horasan’da yaygındır. Ayrıca Türkiye’nin Doğu ve Güney Doğu bölgelerinde de epeyce mensubu bulunmaktadır.

  4. Hanbelî mezhebi
  Mezhebin kurucusu İmam Ahmed b. Hanbel’dir (rh.). Hicri 164’te (M. 780) Bağdat’da doğmuş, 204’te (855) de yine Bağdat’ta vefat etmiştir. İmam Ahmed b. Hanbel ibadet ve muamelat konularında iki ayrı usûl benimsedi. İbadetle ilgili hususlarda ayet ve hadislere çok sıkı sarılmakla birlikte, muamelat(3) konularında (günlük hayatın icapları) bir şeyin haram olduğuna dair ayet ve hadislerde açık bir delil yoksa, onun mubah olduğuna hükmederek daha serbest bir anlayış geliştirdi. Mezheb genellikle Hicaz, Filistin, Mısır gibi ülkelerde yaygındır.
  Bu dört hak mezhepten başka daha otuza yakın amelde hak mezhebin olduğu bilinmektedir. Ancak bunların bağlıları kalmadığı için kitaplarda sadece isimleri vardır.
  alıntı
 3. 3
  Kayıtsız Üye
  verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim dini bilgi konusunda bilmediğimiz çok şey var. 4. 4
  Kayıtsız Üye
  Allah razi olsun. Müslümanlar kardes. Müslümanlar ileri 5. 5
  Şİİ
  Ne olursak olalım müslümanız. Ve müslümanlar kardeştir. En iyisi İslamdır. Farzdır , sünnettir bunlardan hangisi uyuyorsa onu seçin... 6. 6
  Kayıtsız Üye
  4 büyük mesebi kimlerdir 7. 7
  Kayıtsız Üye
  Hanefi hanbeli maliki şafi 8. 8
  Öncelikle Mezhep ne demek bunu iyi kavramak gerekir diye düşünüyorum. Mezhep kelime anlamı ile gidilen yol demektir. Özetlemek gerekilir se, her Müslüman; Kur’an da gecen hükümlerini, Resulüllah’ın (sav) hadislerini ve sünnetini, daha sonraki sahabe ve tabiinin görüşlerini ve bunlara ait bütün ilimleri tam manasıyla öğrenip uygulayamayacağına göre bunları bilen bir alime tabi olmak zorundadır. Bu şahsi sorumluluktur faz,vacip veya sünnet değildir. 9. 9
  Kayıtsız Üye
  çok iyiydi umarım bana yardımcı olur 10. 10
  Kayıtsız Üye
  Bu 4 BÜYÜK mezhep neden ayrıldı ?? 11. 11

  Cevap: Dört büyük mezhep hangileridir

  4 BÜYÜK mezhep neden ayrıldı
  Ayrılık yok hepsi Kuran ve sünnete uygun kurallardır. Sadece basit farklılıklar var onlara da uyulmazsa dini bir sakınca olmaz.


  Muminem Cevap: Dört büyük mezhep hangileridir

 12. 12
  4 büyük mezhep hangileridir? Sırasıyla


  Hanefi mezhebi
  Maliki mezhebi
  Şafii mezhebi
  Hanbeli mezhebi
 13. 13
  Kayıtsız Üye
  4 . hanbeli meshebi ...... 14. 14
  Kayıtsız Üye
  besmele bir işe başlarken (ALLAHIN ADIYLA BAŞLIYORUM)diyerek ,rahman ve rahim olan, her işin başarıyla tamamlanması için söylenir.
  .4 büyük mezhep,  4 mezhep,  4 buyuk mezhep,  mezhep isimleri,  4 hak mezhep,  dört mezhep,  4 mezhep isimleri