Mü'mine ve Tarih ve Peygamberimizin hayatı Forumundan Hz Muhammed'in doğduğu ortam Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hz Muhammed'in doğduğu ortam

  Reklam
  hz muhammed'in doğduğu yer,
  Hz Muhammedin doğduğu çevre nasıl bir yerdi,
  Peygamberimizin doğduğu ortamın özellikleri

  Müslümanlıktan önce, Arapların çoğunluğu putperestti Yapmış oldukları bir takım heykellere ilâh diye tapıyorlardı En önemli putlar, Hubel, Lât, Menât, Uzzâ, Vedd, Suva', Yeğûs, Yeûk ve Nesr adlarını taşıyanlardı Mekke'de Kâbe ve civârına 360 kadar put yerleştirilmişti Her kâbîlenin ayrı bir putu, her putun özel bir ziyâret günü vardı Böylece yılın her gününde putlarını ziyârete gelenlerle dolup taşan Mekke, bir ticâret merkezi olduğu kadar, putperestliğin de merkezi hâline gelmiş bulunuyordu


  Arabistan'da putperestlerden başka, Mûsevî, Hıristiyan, Mecusî (ateşe tapan) ve Sâbiî dinlerine mensup kimseler de vardı Bunlardan başka, çok az sayıda, Hz İbrahim'in tebliğinden o devre ulaşan dinî esasları benimsemiş tek Tanrı inancında olan "Hanîf"ler vardı Nevfel oğlu Varaka, Cahş oğlu Abdullah, Huveyris oğlu Osman ve Sâide oğlu Kuss bunlardandı


  İslâmiyetten önce Araplar arasında okuyup yazma bilenlerin sayısı son derece azdı Cömertlik, konukseverlik, sözde durma, düşmanları bile olsa kendilerine sığınanları koruma, cesâret gibi bazı iyi özellikleri yanında, soygunculuk, faizcilik, zenginleri üstün, fakirleri hor görme, içki ve kumar düşkünlüğü, kabilecilik gayreti ile kan dökme gibi son derece çirkin âdetleri de vardı Özellikle köle ve kadınlara hiç değer vermezlerdi Kadınlar, ölen kocasından, babasından ve diğer yakınlarından mirâs alamadıkları gibi, kendileri mirâs malları arasında, mirâsçılara kalırdı Erkekler istedikleri kadar kadınla evlenebilirlerdi Bazı kimseler kız çocuklarını diri diri kumlara gömecek derecede vahşet göstermişlerdi


  İslâmiyetin doğuşu sırasında yalnız Araplar ve Arabistan değil, bütün dünya, haksızlık, sefâhat ve cehâletin karanlığı içindeydi Maddî ve rûhî sıkıntılar içinde bunalmış olan insanlık, bir kurtarıcı beklemekteydi  Paylaş
  Hz Muhammed'in doğduğu ortam Mumine Forum

 2. 2
  kinqles
  Reklam
  1. HZ. MUHAMMED (S.A.)’İN DOĞDUĞU ÇEVRE
  Peygamberimiz Hz. Muhammed Arap Yarımadası’nın en önemli şehirlerinden Mekke’de dünyaya
  gelmiştir. Hz. Muhammed’in doğduğu, yaşadığı ve vefat ettiği yer olması açısından Arap
  Yarımadası’nın peygamberimizin hayatında önemli bir yeri vardır.
  Arap Yarımadası, Asya ve Afrika kıtalarının kesiştiği önemli bir noktada yer alır. İslam’dan önce
  Arap Yarımadası’nı bir arada tutan merkezî bir idare yoktu. Yarımadanın verimli bölgeleri olarak
  tarif edilebilecek yerlerinde kimi krallıklar kurulmasına rağmen bu krallıklar Arap kabilelerini bir
  araya getirmeyi başaramamışlardır.
  Hz. Peygamberin dünyaya geldiği sırada Arap Yarımadası, Doğu Roma İmparatorluğu ve Sasaniler
  devletinin etkisi altındaydı. Ancak, her iki devlet de verimsiz topraklar ve büyük ölçüde
  çöllerden oluştuğundan, bu toprakları egemenlikleri altına almak için çaba göstermediler. Sadece
  yarımadanın verimli olarak nitelenebilecek kesimlerini önemsediler, buraların elde tutulmasına
  özen gösterdiler. Arap Yarımadası’nın içlerinde yaşayan Arap kabileleri hiçbir zaman kendilerini
  bu devletlere ait hissetmediler. Sadece ticaret gereği her iki devlet ile yapmış oldukları anlaşmalara
  uydular.
  Arap Yarımadası’nda yaşayan Arap kabileleri geleneksel bir şekilde örf ve âdetlere bağlı olarak
  Hristiyan Doğu Roma ve Mecusi Sasanilerden farklı bir hayat yaşıyorlardı. Esas itibarıyla
  Hz. İbrahim’in dinine bağlı olan Arap kabileleri, zaman içerisinde yozlaşarak putlara tapmaya
  başlamışlardı. Zûnüvas ve Ebrehe gibi bazı hükümdarlar, Arapları bağlı oldukları inançlarından
  geri çevirmek istedilerse de bu kişilerin çabaları sonuçsuz kalmıştır. Bu nedenle Arapların çoğu
  İslam’ın doğuşuna kadar puta tapmaya devam etmişlerdir.
  11
  Peygamberimizin doğduğu dönemde
  Araplar yerleşik ve göçebe olmak
  üzere iki şekilde hayatlarını sürdürürlerdi.
  Şehirde yaşayanlar yerleşik bir
  hayat sürerler ve geçimlerini ticaretle
  sağlarlardı. Göçebe hayat sürenler
  ise çöllerde yaşarlardı. Bunlar genellikle
  tarım ve hayvancılık yaparlardı.
  Göçebe hayat yaşayanlara “bedevi”
  adı verilirdi.
  Bölgede putperestlik yaygındı. Her kabilenin kendisine ait bir putu vardı. Lat, Menat, Uzza gibi
  putlar herkes tarafından bilinir ve saygı gösterilirdi. Kâbe’de üç yüz altmış put vardı ve bunların en
  büyüğü Hubel’di. İnsanlar Allah’a inanmakla birlikte bu putlara tapar, onların Allah ile aralarında
  aracı olduğuna inanırlardı. Bölgede Yahudilik, Hristiyanlık gibi dinlerin yanı sıra, ateşe tapan Mecusiler
  de vardı. Ayrıca Hz. İbrahim’in öğrettiği din üzere yaşayan ve bir Allah’a inanan az sayıda
  insan da vardı ki bunlara “Hanif” adı verilirdi.
  Kâbe bütün Araplar tarafından kutsal olarak bilinirdi. Yılın belli aylarında hac ve ticaret yapmak
  maksadıyla Mekke’ye gelenler Kâbe’yi ziyaret ederlerdi. Güven içerisinde hac ve ticaret yapılabilsin
  diye kan dökmenin ve bozgunculuk çıkarmanın yasak olduğu aylar vardı. Bu aylara “Haram
  Aylar” adı verilirdi.
  İslam’dan önce Arabistan’da okuma yazma bilenler yok denecek kadar azdı. Okul, kütüphane
  gibi eğitim merkezleri yoktu. Bu nedenle, yazılı edebiyat yerine sözlü edebiyat gelişmişti. Özellikle
  şiir yaygındı ve oldukça ileri düzeydeydi. Mekke’de düzenlenen panayırlarda şiir yarışmaları
  düzenlenir, birinci olan şiir Kâbe duvarına asılırdı.
  İnsanlar, atalarının geleneklerini körü körüne taklit ederlerdi. Kan davaları yüzünden kabileler
  arasında sürekli savaşlar yaşanıyordu. İçki, kumar gibi kötü alışkanlıklar ve haksızlık artmıştı.
  Toplumda güçlü olanlar zayıfl arı ezerdi. Kölelerin, fakir ve kimsesizlerin hiçbir değeri yoktu. Kadınlara
  ve kız çocuklarına değer vermezlerdi. Bu özellikleri sebebiyle o döneme “Cahiliye Dönemi”
  adı verilmiştir. 3. 3
  ada
  çoooook güzel ama çok uzu kısa olsaydı belkide yazabilirdim 4. 4
  Student
  Ödevime çok yardımcı oldu teşekkürler 5. 5
  Kayıtsız Üye
  Coook guzel sınavdan 1000000000000 aldimpeygamberimizin doğduğu ortam,  hz muhammedin dogdugu ortam,  hz muhammedin doğduğu ortamdaki ahlaki ve toplumsal durum hakkında bilgi,  hz muhammed doğduğu ortam,  hz muhammedin doğduğu çevre,  hz muhammedin doğduğu ortamdaki ahlaki ve toplumsal durum,  hz.muhammed (s.a.v.)