Makale ve Şiirler ve Sohbetler ve Vaaz Konuları Forumundan Vaaz ve Sohbet Konuları: NEFİS VE DERECELERİ Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Vaaz ve Sohbet Konuları: NEFİS VE DERECELERİ

  Reklam
  NEFİS VE DERECELERİ


  Ulvî olan ruh, bu karanlık cesetle birleşince yedi perde ile aslî hâlinden perdelenmiştir Bu perdelerden her birine nefsin dereceleri veya makamları denir


  Tam yedi perdeli hâli “Nefs-i emmâre”dir Bir perdenin kalkmasıyla “Levvâme”, iki perdenin kalkmasıyla “Mülhime”, üç perdenin kalkmasıyla “Mutmainne” gibi isimler alır Daha sonra “Râziye”, “Mardiyye”, “Sâfiye” gibi dereceler gelir


  Birinci nefisten yedinci nefse doğru gelindikçe ve her perde kalktıkça; cismâniyet, zulmâniyet, kesafet azalırken, derece derece ruhâniyet, nûrâniyet ve letâfet artar, ruha mânevî âlemden ışıklar sızar Tam perdeli hâlinde ise hiç ışık sızmaz Perde sayısı azaldığı nisbette nefis saflaşır


  Farz-ı muhal ki bir şeyin üzerine örtü örtülmüş Bu örtüyü yağmur, rüzgar, güneş yıkıp yakıp yıpratıyor Perde zayıfladıkça örtülen şey yavaş yavaş belirmeye başlıyor


  İşte kişinin kalbi de yedi kalın perde ile örtülüdür Bütün perdelerin kalkması hâlinde ise tamamen nur kesilir Bu makam, Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimizin makamıdır


  Altı derecenin ismi Kur’an-ı kerim’de açık olarak zikrediliyorsa da, “Nefs-i sâfiye” Âyet-i kerîme’lerin işaretlerinden anlaşılmaktadır


  Her nefsin bir âlemi, bir seyri, bir hâli, bir vâridi, bir yeri, bir müşâhedesi, bir ismi, bir nuru vardır
  1 Nefs-i Emmâre:


  İnsanı zorla kötülüğe sürükleyen nefistir


  İnsânî ruh, hayvânî ruhun şehvânî arzularına boyun eğerek ona itaat eder, bütün hallerinde ona muvafakat edip hükmü altına girerse, onun bu hâline “Nefs-i emmâre” denir


  Nefs-i emmâre hâlindeki insanın kalbi, cisme âit nimetlerle şehvetlere dalar, hâlini değiştirir Mevlâ’dan uzaklaşır Daha önce âmir iken, memur durumuna düşer Eğer kalp, bu mertebede uzun müddet beklerse, onun artık gayb âlemine yönelmeye gücü de kalmaz Zira gayb ayna gibidir Toz ve pastan arınmış oldukça, insan onda şekilleri net ve berrak olarak görür Uzun zaman parlatılmazsa, pas onun cevherini büsbütün kaplar Parlatmak da körlüğünü gidermez Böylece aynalık özelliğini kaybetmiş olur


  Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hadis-i şerif’lerinde şöyle buyuruyorlar:


  “Şüphesiz ki her şeye cilâ verecek bir âlet vardır, kalbin cilâsı ise zikrullahtır” (C Sağir)


  Kalp, gayb âlemine yönelerek mâsiyetlerden kaçarsa, zikirle-fikirle perdeler açılmaya gayret edilirse, pas ve bulanıklıklar tamamen silinir Eşyanın hakikatlerine, ince mânâlara ve ilâhî tecellîlere istidat kazanmış olur İndiği makamlara tekrar yükselir


  Nitekim Allah-u Teâlâ bir Hadîs-i kudsî’de:


  “Yere göğe sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım” buyurmuştur (K Hafâ: 2256)


  Mümin kulun kalbine sığmaktan maksat, “Kalbine tecellî eder” demektir Yoksa “Allah kulların kalbine girer” demek değildir


  Birinci makamda insânî ruh, şehvânî nefse yenilip kötülüğü emredici olduğundan emmâre adını almıştı


  Âyet-i kerime’de:


  “Nefis olanca şiddetiyle kötülüğü emreder” buyuruluyor (Yusuf: 53)


  Çünkü nefis iradeyi emer Yuları taktığı zaman, bilse de bilmese de çeker götürür


  Beşerin nefsi aslında daima fenâlık tarafına meyleder, bütün gücüyle kötülüğü telkin eder Onun tabiatında şehvete, günaha, her türlü kötülüğe meyil vardır Nefis kendi gücünü ve emrindeki silahlarını o yönde kullanır Bundan dolayıdır ki insan sırf kendi nefsinin arzularında kalırsa fenalığa sürüklenir


  “Ancak Rabbimin merhamet edip koruduğu hariç” (Yusuf: 53)


  Allah-u Teâlâ rahmet edip hidayetini eriştirdiği vakit, Rahmânî kuvvet nefsânî kuvvete galip gelir, onun emrini hükümsüz kılar ve gücünü kırar Böylece nefis ilâhî emre uyar, kendi emrini terkeder, kötülükten uzak kalır


  “Şüphesiz ki Rabbim bağışlayandır, merhamet edendir” (Yusuf: 53)


  Birçok hallerde nefislerin tabiatları icabı uğradıkları meyil ve istekleri Allah-u Teâlâ kendi mağfiretiyle örter ve önler, onların fiiliyata çıkmasını engeller, günahını itiraf edip bağışlanma dileyenleri de bağışlar


  Böyle bir kimse rehbere ulaştığı zaman, nefsin çektiği ipi koparır, onu nefisten sıyırır, lâzım gelen tâlim ve terbiyesini verir ve o kimse uyanır Artık var gücüyle temizliğe girişir, nefis işgali altındaki kalp evini kurtarmaya çalışır

  Bu nefsin seyri “İlâllah”tır, yani Allah’a doğrudur Âlemi, bu görünen şehâdet âlemidir Yer’i göğüstür Hâli meyildir Yolu şeriatın dış ölçüleridir


  Sıfatları: Cehâlet, cimrilik, hırs, kin, kibir, gadap, şehvet, tamah, hased, kötü huyluluk, boş ve faydasız şeylerle uğraşmak, istihzâ, ahmaklık, unutkanlık, buğz, çabuk isyan, çok yemek, çok içmek, çok konuşmak, fazla neşe, âvârelik, şımarıklık, din ehlinin hâlini inkâr ve benzerleridir


  Nefs-i emmâre de Rabbânî bir latîfedir Şu kadar var ki, kötülüklere meyletmesi, şehvetlere düşkün olması sebebiyle pislenmiştir Şehvet düşkünü hayvânî nefsin hükmü altında kalıp ona uymakla hayvanların yoluna girmiştir İnsan için de en büyük düşman hâline gelmiştir Şeytan onun askerinden olup, ondan kuvvet bulmuştur


  Hâdis-i şerif’te:


  “En şiddetli düşmanın, iki yanın arasındaki nefsindir” buyuruluyor (Beyhakî)


  Çünkü zâhirî düşman ikram ve ihsanlar karşısında dost olup sadâkat gösterebilirken, nefis lütuf ve ihsandan anlamayıp zararını daha da çoğaltır


  Nefs-i emmâre’deki bir insan, kötülük yapmaktan en ufak bir pişmanlık duymaz, yaptığından hiçbir pişmanlık duymayan hayvana benzer


  Fâsıklar, kâfirler ve münâfıklar nefs-i emmâre grubuna girerler
  Nefs-i Emmâre Derecesinde Bulunan İnsanlar Üç Sınıftır:


  1 Allah-u Teâlâ’nın emirlerini yerine getirmeye çalışır, nehiylerinden kaçınmaz


  “İstediğini yap ölümü tadacaksın,


  Dilediğin gibi yaşa sonunda ayrılacaksın”


  2 Allah-u Teâlâ’nın emirlerine itaat etmediği gibi, nehiylerinden de kaçınmaz Fakat itaat edenleri sever


  “Dünyânın muhabbeti âhiret saâdeti,


  Hangisini tercih edersen nefsini ona satmış olursun”


  3 İsmi İslâm’dır Fakat İslâm’ın hiçbir emrini yerine getirmediği gibi, İslâm’ı ve müslümanları sevmez


  “O ki tasdik etmez sünneti kitabı,


  Susmak konuşmamaktır onun cevabı”

  Nefs-i emmâre derecesinde bulunup da oradan uzaklaşmak için herhangi bir gayret sarfetmeyenler, kendilerinde ıslah alâmetleri görülmeyenler cehennemde bulunmaya devam edenlerdir


  İnsanın belli bir süreye kadar yaşama garantisi olmadığı gibi, nerede ve ne zaman ne şekilde öleceğini de hiç kimse bilemez Bunun içindir ki gelecek için şimdiden hazırlık yapmalı ve insanoğlu bulunduğu yolun “Hidayet yolu” olup olmadığını enine boyuna tahkik etmelidir Gittiği yolun “Allah yolu” olduğunu gösterecek sağlam delilleri olmalıdır Kendisinden önce, bulunduğu yola koyulmuş insanların hedeflerine emniyet içinde varabildiklerini müşahede etmiş olmalı

  Herkes kendisini ölçsün


  “Ümmetim benden sonra yetmişüç fırkaya ayrılacak, bir fırka müstesna, diğerleri hep ateştedir


  – Onlar kimlerdir Yâ Resulellah?


  Benim ve Ashâbımın yolunda olanlardır” (Ebu Dâvud)


  Yetmişüç fırkadan yetmişikisi cehennemlik olduğuna göre, yetmişüç cevizden yetmişikisinin çürük olduğu anlaşılıyor


  Bu kesin bir beyân-ı Peygamberî’dir ve ne kadar korkunç bir şeydir!


  Bunların hepsi onun ümmetidir, amma yetmişikisi cehennemliktir, ancak bir tanesi kurtuluş fırkasıdır


  Bizim mevzumuz şimdi o sağlam bir ceviz üzerinedir Bu sağlam olan cevizin de nasıl döküleceğini dikkatle takip ederseniz öğrenmiş olursunuz


  1)Nefs-i Emmâre:


  Cevizin yeşil kabuğu Nefs-i emmare’dir O yeşil kabuk da Allah-u Teâlâ’nın yarattığı bir latîfedir Fakat kötü işlere meyledip o kötü işleri işlediğinden ötürü, cevizin kabuğu gibi, Nefs-i emmâre de acıdır En kalın perde odur


  2)Nefs-i Levvame:


  Cevizin yeşil kabuğundan sonraki sert kabuktur İçeriye nüfuz etmediği için hep benlik davasında bulunur Nefsin arzularını o ceviz kabuğunu kırar gibi kırmadıkça, gerçekten içeriye nüfuz etmek mümkün değildir


  İşte bütün benlikler burada toplanır Çok mühim bir noktadır “Ben! Ben! Ben!” diyenlerin yeri ve durağı burasıdır


  Bu benliği cevize temsil ediyorum:


  Kim ki duyarsanız “Ben, ben!” diyor, onların hepsi kabukta kalmıştır, kendi içine nüfuz edememiştir, içinden istifade edemiyorlar Nefis içeride “Ben, ben!” diyor, “Sen giremezsin buraya!” diyor


  3)Nefs-i Mülhime:


  Enelik kabuğunu kırmış, içeriye nüfuz etmiştir Ve fakat içten içe geçmek için, arzu ve istekleri perde mesabesindedir İçindeki haşaratı temizlemesi gerekmektedir


  4)Nefs-i Mutmainne:
  Haşaratı temizlemiş, zarı kalmıştır Hakk’a hayli yaklaşmıştır O zarın da kalkması için Râziye merdivenine çıkması lâzımdır ki “Lüb” yani cevizin özü husule gelsin


  Daha önce “Makam”dan bahsederken Râziye’ye gelince “Merdiven” ismini verdik Çünkü insan büyüdükçe küçülür, küçüldükçe büyür O zaman kişi merdivenden hep aşağıya iner ve küçülür, azamet-i ilâhî’yi o zaman görmeye başlar


  5)Nefs-i Mardiyye:


  Artık haşaratı temizlemiştir Mutmainne’den sonra Râziye’ye ermiştir, o zar kalkmıştır Nefs-i mardiyye’de “Lüb” kalır, o zaman cevizin iç tarafının özü kalmıştır


  Mardiyye merdivenine çıkanların dahi dilediğini tutar, dilediğini atar


  Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde buyurur ki:


  “Allah dilediğini mağfiret eder, dilediğine azap eder” (Bakara: 284)


  Bunun böyle olduğunu bilmek gerekir Mahlûkun hiç hükmü yoktur Hüküm ve değer yalnız ve yalnız Zül-celâl vel-kemâl olan Allah-u Teâlâ’ya mahsustur


  6)Nefs-i Sâfiye:


  Ceviz burada boşalmış olur Artık o zaman içinde yalnız Allah-u Teâlâ’nın varlığını görür


  Çok açık ifade ediyorum, kendisinin de, kâinatın da kabuktan ibaret olduğunu görür Kendisi de aslında böyledir, kâinat da böyledir


  İşte gerçek mânâda Kelime-i tevhid’i söyleyebilen bunlardı  Paylaş
  Vaaz ve Sohbet Konuları: NEFİS VE DERECELERİ Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allah razı olsun bu dereceler bir Mürşidi kamilin elinden tutulursa olur çünkü onlar insanın nefislerini terbiye eder onlara bu derecelere yükselmeleri için yol gösterir inş o yoldan gidenlerden oluruz..nefis ile ilgili sohbetler,  nefis ile ilgili vaaz,  nefis hakkında sohbet,  nefisle ilgili sohbet,  nefisle ilgili sohbetler,  nefisle ilgili vaaz,  nefis ile ilgili sohbet